Версия за печат

02709-2015-0008

BG-с. Говежда:

РЕШЕНИЕ

Номер: 17 от 26.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Териториално поделение Държавно горско стопанство / ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие / СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, Република България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Говежда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150110YoIM4014620.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии, съгласно чл. 165, ал.1 от Закона за горите


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка е "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на ТП ДГС Говежда" по обособени позиции: Обособена позиция №1:Сключване задължителна застраховка " Гражданска отговорност" на автомобилистите" и доброволна застраховка "Злополука" на местата/лицата в МПС"; Обособена позиция №2: Сключване доброволна застраховка "Имущество" предоставено за стопанисване и управление на ТП ДГС Говежда"; Обособена позиция №3:Сключване задължителна застраховка "Гражданска отговорност" при притежание и ползване на огнестрелно оръжие"; Обособена позиция №4: Сключване задължителна застраховка "Живот и злополука", задължителна застраховка "Трудова злополука" и групова рискова застраховка "Живот"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.1,ал.4 и ал.8, във връзка с Глава пета от Закона за обществени поръчки, в качеството му на Възложител по чл.7, т.3 от ЗОП. Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура по опростените правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул." Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Милко Еделов Благоев
Длъжност: Директор