Версия за печат

00044-2013-0113

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 10 от 24.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Анка Дончева, България 1606, София, Тел.: 02 9173272, E-mail: a.doncheva@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://api.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/index.php/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ.


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътищата“

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за извършване проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища. Проучването на удовлетвореността на ползвателите на пътища има за цел да предостави на Възложителя информация относно обществените възприятия за състоянието на пътната мрежа и услугите предоставяни на ползвателите на пътища, за резултатите от действията на правителството, свързани с управлението на пътищата и движението по тях и с операциите по поддръжка на пътищата, както и за качеството на проектите за пътно строителство. Обхват на поръчката: извършване на проучването обхваща следните дейности: Задача 1 – Дизайн на проучването и провеждане на пилотно проучване; Задача 2 – Провеждане на проучването и управление на данните; Задача 3 – Планиране, отчет и представяне на констатациите; Задача 4 - Взаимовръзка с други налични източници на данни и обучение; Дейностите ще се извършват на територията на всички области в Република България, като Изпълнителят следва да извършва посещения на територията на всяка област, която да бъде представена в извадките от проучването.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79311000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 167 от 16.10.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-564901
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 203 - 351794 от 16.10.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 44-2013-113
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

564901

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.10.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Проучването на удовлетвореността на ползвателите на пътища има за цел да предостави информация относно обществените възприятия за състоянието на пътната мрежа и услугите, предоставяни на ползвателите на пътища, за резултатите от действията на правителството, свързани с управлението на пътищата и движението по тях и с операциите по поддръжка на пътищата, както и за качеството на проектите за пътно строителство, като предвидения срок за изпълнение на дейностите е 238 (двеста тридесет и осем) календарни дни. Основната цел на изпълнението на горецитираната обществена поръчка е резултатите от нея да бъдат анализирани и използвани от Световна банка в изготвянето на Бизнес плана на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 2014-2018 г., като една от заложените в горецитирания проект дейности. Бизнес планът покрива период от 5 (пет) години и се изготвя с помощта на експерти от Световна банка. Той се базира на вътрешно-институционален анализ и предлага план за подобряване на работата на Агенцията в четири основни аспекта: Служителите, Практиките, Програмата и Пътя към напредъка към интегрирано европейско бъдеще. С Решение № 9/05.02.2014 год. на Председателя на УС на АПИ е обявено класирането на участниците и е определен изпълнител на обществената поръчка с посочения по-горе предмет. Срещу цитираното по-горе Решение на възложителя от участник в процедурата е подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), в резултат на което е образувана преписка КЗК – 279/07.03.2014 год. С Решение № 425 от 09.04.2014 год., КЗК оставя без уважение жалбата срещу Решението на възложителя за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител. Решението на КЗК е обжалвано пред Върховен административен съд (ВАС) и е образувано адм. дело № 6518/2014 год. по описа на ВАС. С Решение № 8588 от 23.06.2014 год., ВАС оставя в сила Решение № 425 от 09.04.2014 год., постановено по преписка № КЗК-279 от 07.03.2014 год., като Решението на ВАС е окончателно. Независимо, че постановеното от ВАС Решение № 8588/23.06.2014 год. е в полза на възложителя, забавата в резултат на процедурата по обжалване на Решението на възложителя за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка от 4 (четири) месеца, налага Световна банка да изготви Бизнес план, без да използва резултатите от извършеното проучване. Обстоятелството, че Бизнес планът е изготвен и внесен в АПИ на 16 юни 2014 год., както и изразени в тази връзка препоръки от г-н Ракеш Трипати - ръководител на проект на Световна банка за преустановяване на проведената процедура и отлагането й до 2017 год., а именно преди стартиране на подготовката за изготвяне на новия Бизнес план за АПИ, обуславя отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcdmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Лазар Асенов Лазаров
Длъжност: Председател на УС на АПИ