Версия за печат

00684-2015-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница "Лозенец", ул. "Козяк" 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

Електронен достъп до информация: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=83.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33141126, 33141125, 33164000, 33141100, 33169000, 33141120

Описание:

Стерилни конци
Принадлежности за хирургически шевове
Оборудване за ендоскопско изследване на коремната кухина
Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Хирургически инструменти
Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца Обособени позиции: I Стерилни конци - Хирургичен шевен резербируем материал II Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал III Стоманен материал за затваряне на тъкани IV Ендоскопски конци V Силиконови продукти VI Средства за хемостаза VII Херниални платна VIII Троакари IХ Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия Х Съшиватели и екстрактори за кожа ХI Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация ХII Клипси и клипапликатори

Стойност, без да се включва ДДС
1410000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие за: I Стерилни конци - Хирургичен шевен резербируем материал 5 050,00 /пет хиляди и петдесет/ лв II Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал 3 160,00 /три хиляди сто и шестдесет/ лв III Стоманен материал за затваряне на тъкани 520,00 /петстотин и двадесет/ лв IV Ендоскопски конци 70,00 /седемдесет/ лв V Силиконови продукти 130,00 /сто и тридесет/ лв VI Средства за хемостаза 500,00 /петстотин/ лв VII Херниални платна 300,00 /триста/ лв VIII Троакари 160,00 /сто и шестдесет/ лв IХ Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия 2 860,00 /две хиляди осемстотин и шестдесет/ лв Х Съшиватели и екстрактори за кожа 20,00 /двадесет/ лв ХI Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация 120,00 /сто и двадесет/ лв ХII Клипси и клипапликатори 1 210,00 /хиляда двеста и десет/ лв Гаранцията за изпълнение е 0,05 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участниците трябва да притежават: -Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия издаден от компетентен орган на съответната държава - прилага се заверено от участника копие -Сертификат за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ - прилага се заверено от участника копие - Оторизационно писмо на името на участника от а/ производителят на медицинското изделие или б/ упълномощеният представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществена поръчка с изделията на производителя - прилага се заверено от участника копие. - Подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия и указания за употреба. -Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката /обособена позиция, за която кандидатства. - Участниците трябва да предоставят сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен издаден на производителя. -Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински консумативи по предмета на поръчката. Като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. Доказва се с декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнени доставки от участника еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по образеца в Приложение № 6. Към декларацията участниците представят доказателства за извършените доставки под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който са публикувани информации за доставките. - Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството.Доказва се с декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката по образеца в Приложение №7 - Участниците трябва да разполагат разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката, доказва се с декларация свободен текст. - Участниците трябва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, доказва се с декларация свободен текст. - Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. - Участниците могат да посочат без ограничения ползването на подизпълнители.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие. Участниците: - трябва да имат възможност да осигурят необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора - да имат възможност да доставят оферираните продукти с остатъчен срок на годност не по-малко от 70 % от срока на годност, указан върху опаковката за съответното на медицинско изделие. - да имат възможност да осигурят мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване. Предоставените мостри не подлежат на връщане след приключване на процедурата. - могат да оферират една или повече обособени позиции - трябва да оферират всички подпозиции включени в обособената позиция за която участват.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: предложена цена; тежест: 60
Показател: качество; тежест: 30
Показател: срок на доставка; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 039 - 064107 от 25.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.02.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.02.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на болница "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Стерилни конци - Хирургичен шевен резербируем материал
1) Кратко описание

Стерилни конци - Хирургичен шевен резербируем материал

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141126

Описание:

Стерилни конци

3) Количество или обем

Стерилни конци - Хирургичен шевен резербируем материал

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
505000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал
1) Кратко описание

Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141126

Описание:

Стерилни конци

3) Количество или обем

Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
316000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Стоманен материал за затваряне на тъкани
1) Кратко описание

Стоманен материал за затваряне на тъкани

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141125

Описание:

Принадлежности за хирургически шевове

3) Количество или обем

Стоманен материал за затваряне на тъкани

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
52000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Ендоскопски конци
1) Кратко описание

Ендоскопски конци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33164000

Описание:

Оборудване за ендоскопско изследване на коремната кухина

3) Количество или обем

Ендоскопски конци

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Силиконови продукти
1) Кратко описание

Силиконови продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141125

Описание:

Принадлежности за хирургически шевове

3) Количество или обем

Силиконови продукти

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Средства за хемостаза
1) Кратко описание

Средства за хемостаза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141125

Описание:

Принадлежности за хирургически шевове

3) Количество или обем

Средства за хемостаза

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Херниални платна
1) Кратко описание

Херниални платна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

Херниални платна

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Троакари
1) Кратко описание

Троакари

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141125

Описание:

Принадлежности за хирургически шевове

3) Количество или обем

Троакари

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия
1) Кратко описание

Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141125

Описание:

Принадлежности за хирургически шевове

3) Количество или обем

Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
286000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Съшиватели и екстрактори за кожа
1) Кратко описание

Съшиватели и екстрактори за кожа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141125

Описание:

Принадлежности за хирургически шевове

3) Количество или обем

Съшиватели и екстрактори за кожа

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация
1) Кратко описание

Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33169000

Описание:

Хирургически инструменти

3) Количество или обем

Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Клипси и клипапликатори
1) Кратко описание

Клипси и клипапликатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141120

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

Клипси и клипапликатори

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
121000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване