Версия за печат

00079-2015-0001

BG-Царево: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Царево, ул. "Хан Аспарух" № 36, За: инж. Златинка Кирякова, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://tsarevo.net/index.php/2010-09-17-07-59-53.htm.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища на територията на Община Царево, по две обособени позиции“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: уличната мрежа в населените места и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Царево
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е реновиране и полагане на нова асфалтова настилка на част от уличната мрежа в населените места и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Царево по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на територията на община Царево“ Обособена позиция 2: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на четвъртокласните пътища на територията на Община Царево“ Предвижда се изпълнение на следните видове строителни и монтажни работи (СМР): - Разкъртване на повредена асфалтова настилка; - Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка; - Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък; - Фрезоване на повредена асфалтова настилка; - Направа на битумен разлив за връзка; - Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 8 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 8 см; - Оформяне на канавки; - Рязане на съществуваща асфалтова настилка; - Оформяне на банкети; - Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252, 45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се изпълнение на следните видове строителни и монтажни работи (СМР): - Разкъртване на повредена асфалтова настилка; - Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка; - Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък; - Фрезоване на повредена асфалтова настилка; - Направа на битумен разлив за връзка; - Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 8 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 8 см; - Оформяне на канавки; - Рязане на съществуваща асфалтова настилка; - Оформяне на банкети; - Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти. Количествата на строителните и монтажни работи ще се доказват с протокол за действително извършени СМР, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнението на СМР ще се извършва по възлагане от страна на Възложителя за всеки конкретен случай.

Прогнозна стойност без ДДС
1800000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2017 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие или изпълнение се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Когато се представя банкова гаранция за участие, същата следва да е със срок на валидност 180 дни. Гаранцията за участие или изпълнение се внася по следната банкова сметка на община Царево: Банка ДСК, клон Царево, IBAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Документ за внесена гаранция за участие по банкова сметка на община Царево или оригинал на банкова гаранция, както следва: За обособена позиция 1 в размер на 12 000,00 лв. (дванадесет хиляди лева); За обособена позиция № 2 в размер на 6 000,00 лв. (шест хиляди лева); Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-кратка от срока на валидност на офертата, определен от Възложителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 (два) % от стойността на поръчката/обособената позиция. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, като в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от името на цялото обединение.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко два месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора/обособената позиция, за който/-ято се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За финансиране на тази обществена поръчка община Царево ще използва целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет и собствени средства.Основание за извършване на плащане е съставен и подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя протокол за действително извършени СМР. Плащането се извършва по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не е приложимо. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица (консорциум/гражданско дружество по ЗЗД) преди сключване на договора е необходимо да представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор” - 1 (един) оригинал,ю който съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от участника – попълва се Образец № 19; 2.Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - попълва се Образец № 1;3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка – попълва се Образец № 2; 4.Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – попълва се Образец № 3; 5.Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП - Образец № 4/4а; 6.Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;7. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49 от ЗОП. Чуждестранните участници представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. 8. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП; 9. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП; 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 11.Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – попълва се Образец № 5; 12.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 6; 13.Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - заверено копие;14.Документ подписан от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да представлява обединението, да подаде офертата и да попълни, и подпише документите, които са общи за обединението и др. (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и не е изрично вписано в договора, с което се създава обединението);15.Декларация за автономност на офертата – попълва се Образец № 7; 16.Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – попълва се Образец № 8; 17. Декларация по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – попълва се Образец № 9;18. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – попълва се Образец № 13; 19. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 14. 20. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП. ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - 1 (един) оригинал, който съдържа: 1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция № 1- попълва се Образец № 17; 2.Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 - попълва се Образец № 17а; ПЛИК № 3 с надпис - „Предлагана цена” - 1 (един) оригинал, който съдържа: 1. Ценово предложение по обособена позиция № 1- Образец № 18, ведно с пълен набор анализи на единичните цени; 2. Ценово предложение по обособена позиция № 1- Образец № 18а, ведно с пълен набор анализи на единичните цени. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3 се представят за всяка от позициите като се посочва за коя обособена позиция са.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка. 2. Годишният финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. (чл. 50, ал. 3 от ЗОП) Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случай, че участникът е обединение документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 30 (тридесет процента) % от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, за която участва. Горепосочените минимални изисквания се прилагат при участие за една или повече обособени позиции. В случай, че участникът е обединение документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата (по образец). *** Под „строителство, сходно с предмета на обществената поръчка” да се разбира извършване на СМР/СРР по изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътища и/или улици, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „а”, и/или чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „а”, и/или чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „а” от Закона за устройство на територията. Доказателства за извършеното строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката се представят под формата на: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка ( по образец) 3. Описание на техническото оборудване за изпитване и изследване, посредством което ще се осъществява контрол на качеството на изпълнените СМР - информация за акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителните материали, които ще бъдат използвани при изпълнението на СМР. 4. Списък на технически лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството (по образец) 5. Информация за асфалтова база (мобилна или стационарна) и база за инертни материали, от които ще бъдат доставяни за нуждите на поръчката асфалтовите смеси и инертните материали. 6. Сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на качеството в строителството, сертификат ISO 14001: 2004 „или еквивалентно” за система за управление по околна среда и сертификат OHSAS 18001:2007 „или еквивалентно” за система за управление на здравето и безопасността при работа – заверени копия. В случай, че участникът е обединение документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнил строителство, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, на стойност не по – малка от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва, през последните пет години (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата. 2. Участникът трябва да разполага със минимум следното техническо оборудване (собствено или наето) за изпълнение на обществената поръчка: - товарен автомобил за превоз на асфалтови смеси – 3 бр., автогрейдер - 1 бр., асфалтополагаща машина - 1 бр., фреза за асфалтова настилка - 1 бр., автогрудонатор – 1 бр., валяк до 2,5 т. – 1 бр., валяк над 10 т. – 1 бр., моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности – 1 бр., моторна метла (духалка) – 1 бр., влекач с ремарке за превоз на техника – 1 бр. 3. Техническите лица, които следва да предвиди изпълнителят, в зависимост от обособените позиции, за които участват, да включват: •по 1 (един) ръководител обект за всяка обособена позиция - Професионална област /квалификация/: строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава) или строителен техник, със стаж минимум 3 (три) години като ръководител обект или технически ръководител; •по 1 (един) специалист по контрол на качеството за всяка обособена позиция - Професионална област /квалификация/: Инженер химик и/или строителен инженер и /или специалист със средно специално образование и имащи завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството. •по 1 (един) специалист отговорен за безопасността на труда за всяка обособена позиция – правоспособно лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството, притежаващо валидно удостоверение за завършен курс за координатор по безопасност и здраве в строителството или „еквивалентно“; •изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР: всички лица да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват. 4. Сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на качеството - обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката. Горепосочените минимални изисквания се прилагат при участие за една или повече обособени позиции. В случай, че участникът е обединение документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Финансова оценка на офертата; тежест: 6
Показател: Техническа оценка на офертата; тежест: 4

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.02.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения в обявлението профил на купувача: http://www.tsarevo.org/index.php/2010-09-17-07-59-53.html от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията за участие и изпращат на Възложителя ведно с искането и документ за платена документация. Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това и в Община Царево, на адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, от 8:00 до 15:00 часа всеки работен ден до изтичането на срока за закупуване на документация, посочен в обявлението за обществената поръчка. Цената на документацията за участие е 10,00 (десет) лева с включен ДДС и включва разходите за отпечатването и размножаването й. Сумата от 10,00 (десет) лева следва да бъде внесена в касата на Община Царево или платена по банков път на следната сметка: Банка ДСК, клон Царево, IBAN: BG57STSA93008491581600, BIC: STSABGSF, Код: 447000. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Документацията за участие се предоставя след представяне на платежен документ, че е заплатена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители,както и представители на средставата за масово осведомяване и юридическите лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП, както и при отварянето на ценовите оферти и оповестяването на предлаганите цени.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Раздел ІV.2.1 Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО х 6,0 + ТО х 4,0, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка 4,0 и 6,0 – коефициенти за тежест. ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена обща стойност на единичните цени за изпълнение на видовете СМР, без включен ДДС, посочени в Ценовото предложение. Цi е предложената обща стойност на единичните цени за изпълнение на видовете СМР, без включен ДДС, посочени в Ценовото предложение на съответния участник Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ТО = ТО 1 + ТО 2 ТО 1 – технология и организация на изпълнение на всички видове строителни и монтажни работи, гарантиращи постигане на качествено изпълнение ТО 2 – примерен график за изпълнение на строителни и монтажни работи изготвен за примерно количество – 1000 кв.м площ пътна настилка и следните видове СМР: Разкъртване повредена асфалтова настилка Профилиране и уплътняване на земното легло Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък с дебелина 20 см. Направа на битумен разлив за връзка доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см. Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. Настоящата обществена поръчка се провежда по опростените правила на основание чл. 14, ал.3, т. 1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Царево, ул. "Хан Аспарух" № 36, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55046

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на територията на община Царево“
1) Кратко описание

Предвижда се изпълнение на следните видове строителни и монтажни работи (СМР): - Разкъртване на повредена асфалтова настилка; - Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка; - Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък; - Фрезоване на повредена асфалтова настилка; - Направа на битумен разлив за връзка; - Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 8 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 8 см; - Оформяне на канавки; - Рязане на съществуваща асфалтова настилка; - Оформяне на банкети; - Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Количествата на строителните и монтажни работи ще се доказват с протокол за действително извършени СМР, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнението на СМР ще се извършва по възлагане от страна на Възложителя за всеки конкретен случай. СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовия ресурс, с който Възложителят разполага за целия срок на договора.

Прогнозна стойност, без ДДС
1200000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2017 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Строителни работи по полагане на пътна настилка на четвъртокласните пътища на територията на Община Царево“
1) Кратко описание

Предвижда се изпълнение на следните видове строителни и монтажни работи (СМР): - Разкъртване на повредена асфалтова настилка; - Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка; - Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък; - Фрезоване на повредена асфалтова настилка; - Направа на битумен разлив за връзка; - Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 8 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 8 см; - Оформяне на канавки; - Рязане на съществуваща асфалтова настилка; - Оформяне на банкети; - Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

Количествата на строителните и монтажни работи ще се доказват с протокол за действително извършени СМР, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнението на СМР ще се извършва по възлагане от страна на Възложителя за всеки конкретен случай. СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовия ресурс, с който Възложителят разполага за целия срок на договора.

Прогнозна стойност, без ДДС
600000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2017 г.