Версия за печат

00901-2013-0002

BG-Бургас:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, жк.Лазур, Парк Езеро, За: Яна Славова-Димитрова, РБългария 800, Бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://cpz-burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://cpz-burgas.bg/info/Profil_na_kupuvacha-28.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 2 от 26.09.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00901-2013-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Ежедневно приготвяне и доставяне на храна в термоустойчиви кутии, собственост на Изпълнителя, след получена от Възложителя писмена заявка по диети за стационарно болни на „ЦПЗ-Бургас”ЕООД, изготвяна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984г.на МЗ; НАРЕДБА №23/19.07.2005г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия, съобразно нормите за болнично хранене, и храна за дежурния персонал на „ЦПЗ – Бургас”ЕООД. Включва разливане на храната в посуда на Изпълнителя, раздаване храната за всяко хранене и измиване и дезинфекция на съдовете след всяко хранене, както и почистване, измиване и дезинфекция на изпозваното за това помещение.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 16.01.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДЗЗД Консорциум Фууд Сървис Сълюшънс Бургас ЕИК 176617496, ж.к. Изгрев, бл.44, вх.2, ет.6, ап.17, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 0878 413883

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Ежедневно приготвяне и доставяне на храна в термоустойчиви кутии, собственост на Изпълнителя, след получена от Възложителя писмена заявка по диети за стационарно болни на „ЦПЗ-Бургас”ЕООД, изготвяна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984г.на МЗ; НАРЕДБА №23/19.07.2005г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия, съобразно нормите за болнично хранене, и храна за дежурния персонал на „ЦПЗ – Бургас”ЕООД. Включва разливане на храната в посуда на Изпълнителя, раздаване храната за всяко хранене и измиване и дезинфекция на съдовете след всяко хранене, както и почистване, измиване и дезинфекция на изпозваното за това помещение.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
111600 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

21.01.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
90951 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

22.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Надя Кирова Желязкова
Длъжност: управител