01058-2014-0002

BG-Берковица: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица ЕООД гр.Берковица, ул."Александровска" № 65, За: Даниела Михайлова Атанасова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88013, E-mail: mbal_berk@abv.bg, Факс: 0953 88006

Място/места за контакт: Даниела Михайлова Атанасова

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://mbal-berkovitsa.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарства и медикаменти по техническа спецификация за нуждите на МБАЛ-Берковица

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Берковица, ул."Александровска" №65
Код NUTS: BG312
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на лекарства, медикаменти и лекарствени средства по техническа спецификация

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
250000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

01058-2014-0002

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 625771 от 26.09.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за доставка на лекарства и медикаменти
V.1) Дата на сключване договора
20.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ФЬОНИКС Фарма" ЕООД, ЕИК 203283623, ул."Околовръстен път" №199а, район "Студентски", България 1700, София, Тел.: 02 9658109, E-mail: kr.nikolaev@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658828

URL: http://www.phoenixpharma.bg.

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 250000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 250000 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица ЕООД гр.Берковица, ул."Александровска" № 65, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88013, E-mail: mbal_berk@abv.bg, Факс: 0953 88006

Интернет адрес/и:

URL: http://mbal-berkovitsa.org.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Красимир Николаев и Зорница Ромова - Пълномощници на "ФЬОНИКС Фарма" ЕООД гр.София


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор