02709-2015-0007

BG-Монтана: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОНТАНА, ул. Иван Аврамов 16, За: Виолета Койчева, България 3400, Монтана, Тел.: 0889 625844, E-mail: dgs_montana_tp@abv.bg, Факс: 096 300193

Място/места за контакт: Виолета Койчева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120zATK4136532.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Контрол, опазване и стопанисване на горските територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства, служителите и имуществото на ТП ДГС Монтана със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Живот”, застраховане за риск „Трудова злополука”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” и „Имущество” с максимална прогнозна стойност 2 000 лв.(Две хиляди лева)”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: ТП ДГС Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилите, собственост на СЗДП ТП ДГС Монтана; застраховка "Живот" за 14 броя служители; застраховане за риск "Трудова злополука" за 11 броя служители, "Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие" за 10 броя служители и "Имущество" за 2015 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Гражданска отговорност” на автомобилистите, собственост на СЗДП ТП ДГС Монтана на стойност не по-голяма от 1000,00 лв., застраховка „Живот” за 14 броя служители на стойност не по-голяма от 250,00 лв., „Трудова злополука” за 11 броя служители на стойност не по-голяма от 360,00 лв., „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” за 10 броя служители на стойност не по-голяма от 230,00 лв. и „Имущество” на стойност не по-голяма от 160,00 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
2000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник внася гаранция за участие под формата на парична сума или банкова гаранция , която е в размер на 1% от стойността на поръчката по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – IBAN: BG44 CECB 9790 10Е7 6729 00; BIC CECBBGSF, банка ЦКБ АД, клон Монтана.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на застрахователната премия ще се извършва еднократно след сключване на съответната застраховка

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обменът на информация се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя и според заявените възможности на участника.Тези средства за комуникация се посочват в обявлението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя по приложените в настоящата документация образци и указания и трябва да съдържа следното: ПЛИК № 1: ”ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, 1. Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация (участника може да избира кой от документите да представи). 2. Документ за самоличност, когато участникът е ФЛ. 3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представят в официален превод на български език (под официален превод се разбира превод по смисъла на §1, т.16а от допълнителните разпоредби на ЗОП). 4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - нотариално заверено, представя се когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни за лицата (упълномощител и упълномощен), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица. 5. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП /Приложение № 7/ 6. Документ за закупена документация за участие. 7. Документ за внесена гаранция са участие – 1% от стойността на поръчката, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: BG44 CECB 9790 10Е7 6729 00; BIC CECBBGSF, банка ЦКБ АД, клон Монтана /ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА/ Гаранцията за участие, когато е под формата на банкова гаранция, следва да бъде безусловна и неотменима и със срока на валидност на офертата – 90 дни, считано от крайната дата на подаване на офертата, определен съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, изречение трето от Закона за задълженията и договорите (когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът). 8. Лиценз за извършване на застрахователна дейност по конкретните видове застраховки, валиден към момента на провеждане на конкурса. 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата. Доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението, както следва: 1. Копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, валиден към момента на провеждане на процедурата; 2. Списък на изпълнени договори за сходни с предмета на поръчката услуги от участника през последните три години, по възможност придружени от препоръки за добро изпълнение; 3. Списък на клоновете и/или офисите на участника. 4. Актуални общи условия за всеки отделен вид застраховка, предмет на поръчката. 5. Декларация за подизпълнители (Приложение № 9). 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 10). 7. Декларация за запознаване с условията на поръчката (Приложение № 11). 8. В случай, че Участникът предвижда използването на подизпълнители, те следва да попълнят и приложат документите по т. 3, 6 и 7 от настоящия Раздел, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. ПЛИК № 2: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА) - Техническата оферта се изготвя по образец - Приложение № 5. - Техническата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 2) с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. ПЛИК № 3: ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ЦЕНОВА ОФЕРТА) - Ценовата оферта се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” (Ценова оферта) - Ценовата оферта се подготвя по образец на Приложение № 6 и се представя на хартиен носител, подписана и подпечатана.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Кандидатът трябва да притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, валиден към момента на провеждане на процедурата; в декларация свободен текст се посочват образованието, професионалната квалификация и професионален опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършване на услугата.
Минимални изисквания: Кандидатът трябва да притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, валиден към момента на провеждане на процедурата; в декларация свободен текст се посочват образованието, професионалната квалификация и професионален опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършване на услугата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.02.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Всички участници се ползват с равни права. Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Пълен и свободен достъп до документацията за откритата процедура е осигурен на следния интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120zATK4136532 Също така документацията за откритата процедура може да се закупи в деловодството на ТП ДГС Монтана, на адрес гр. Монтана, ул. “Иван Аврамов” № 16, всеки работен ден от 22.01.2015г. до 20.02.2015г. вкл. от 08:30 ч. до 16:00 ч., на цена в размер на 10,00 лв.(Десет лева) без ДДС. В случай, че заинтересовано лице иска да му бъдат изпратени документите по пощата, Възложителя го прави за сметка на поискалия го.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Монтана, ул.Иван Аврамов 16

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Кандидатите и техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ