Версия за печат

00684-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница "Лозенец", ул. "Козяк" 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

Електронен достъп до информация: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=82.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39831200, 33198200, 39831210, 24111500, 24455000, 33741300, 39831000

Описание:

Детергенти
Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране
Детергенти за съдомиялни машини
Газове с медицинска употреба
Дезинфектанти
Дезинфектанти за ръце
Перилни и почистващи препарати

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца Обособена позиция І: Консумативи и детергенти за централна стерилизация Обособена позиция ІІ: Детергенти, еквивалентни за машина за измиване на подлоги DISCHER BOY PLUS Обособена позиция ІII: Консумативи, еквивалентни за ЕО стерилизатор 3M COMPLY Обособена позиция IV: Дезинфектанти за повърхности и инструментариум Обособена позиция V: Дезинфектанти за ръце и кожа Обособена позиция VІ: Дезинфектанти за басейн и сауна Обособена позиция VІІ: Препарати за почистване и дезинфекция на санитарни помещения и кухненски офиси Обособена позиция VIII: Консумативи и препарати за машина за химическо чистене

Стойност, без да се включва ДДС
217000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие за: Обособена позиция І: Консумативи и детергенти за централна стерилизация – 1 800.00 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева Обособена позиция ІІ: Детергенти, еквивалентни за машина за измиване на подлоги DISCHER BOY PLUS – 40.00 /четиридесет/ лева Обособена позиция ІII: Консумативи, еквивалентни за ЕО стерилизатор 3M COMPLY – 25.00 /двадесет и пет/ лева Обособена позиция IV: Дезинфектанти за повърхности и инструментариум – 120.00 /сто и двадесет/ лева Обособена позиция V: Дезинфектанти за ръце и кожа - 120.00 /сто и двадесет/ лева Обособена позиция VІ: Дезинфектанти за басейн и сауна - 30.00 /тридесет/ лева Обособена позиция VІІ: Препарати за почистване и дезинфекция на санитарни помещения и кухненски офиси – 15.00 /петнадесет/ лева Обособена позиция VIII: Консумативи и препарати за машина за химическо чистене – 20.00 /двадесет/ лева Гаранцията за изпълнение е 0,05 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участниците трябва: -да бъдат оторизирани от производителя или от неговия оторизиран представител/ дистрибутор за България да го представлява и да оферира произвежданите от него продукти и да гарантира изпълнението на доставките на заложените в Спецификацията количества за срока на действие на договора. - да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката /обособената позиция, за която кандидатства участника. - да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба. - да имат опит в доставката на продукти по предмета на поръчката. Като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. - да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, който да изпълнява професионално и качествено поръчката, включващ и лица, отговарящи за контрола на качеството. - да разполагат с минимум един обучен и сертифициран специалист за продукти, свързани с верификацията на стерилизационния процес, химични индикатори и почистващи химични детергенти. /за обособена позиция І: Консумативи и детергенти за централна стерилизация/. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Участниците могат да посочат ползването на подизпълнители без ограничения. Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изискванията и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва: -да бъдат оторизирани от производителя или от неговия оторизиран представител/ дистрибутор за България да го представлява и да оферира произвежданите от него продукти и да гарантира изпълнението на доставките на заложените в Спецификацията количества за срока на действие на договора. - да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката /обособената позиция, за която кандидатства участника. - да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба. - да имат опит в доставката на продукти по предмета на поръчката. Като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. - да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, който да изпълнява професионално и качествено поръчката, включващ и лица, отговарящи за контрола на качеството. - да разполагат с минимум един обучен и сертифициран специалист за продукти, свързани с верификацията на стерилизационния процес, химични индикатори и почистващи химични детергенти. /за обособена позиция І: Консумативи и детергенти за централна стерилизация/. - Да имат възможност да доставят оферираните продукти с остатъчен срок на годност не по-малко от 70 % от срока на годност, указан върху опаковката за съответния продукт.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: предложена цена; тежест: 70
Показател: срок на доставка; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 039 - 064107 от 25.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.02.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.02.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на болница "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Консумативи и детергенти за централна стерилизация
1) Кратко описание

Консумативи и детергенти за централна стерилизация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39831200, 33198200

Описание:

Детергенти
Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране

3) Количество или обем

Консумативи и детергенти за централна стерилизация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
180000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Детергенти, еквивалентни за машина за измиване на подлоги DISCHER BOY PLUS
1) Кратко описание

Детергенти, еквивалентни за машина за измиване на подлоги DISCHER BOY PLUS

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39831210

Описание:

Детергенти за съдомиялни машини

3) Количество или обем

Детергенти, еквивалентни за машина за измиване на подлоги DISCHER BOY PLUS

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Консумативи, еквивалентни за ЕО стерилизатор 3M COMPLY
1) Кратко описание

Консумативи, еквивалентни за ЕО стерилизатор 3M COMPLY

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба

3) Количество или обем

Консумативи, еквивалентни за ЕО стерилизатор 3M COMPLY

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектанти за повърхности и инструментариум
1) Кратко описание

Дезинфектанти за повърхности и инструментариум

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Дезинфектанти за повърхности и инструментариум

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектанти за ръце и кожа
1) Кратко описание

Дезинфектанти за ръце и кожа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33741300

Описание:

Дезинфектанти за ръце

3) Количество или обем

Дезинфектанти за ръце и кожа

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектанти за басейн и сауна
1) Кратко описание

Дезинфектанти за басейн и сауна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Дезинфектанти за басейн и сауна

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Препарати за почистване и дезинфекция на санитарни помещения и кухненски офиси
1) Кратко описание

Препарати за почистване и дезинфекция на санитарни помещения и кухненски офиси

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Препарати за почистване и дезинфекция на санитарни помещения и кухненски офиси

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Консумативи и препарати за машина за химическо чистене
1) Кратко описание

Консумативи и препарати за машина за химическо чистене

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39831000

Описание:

Перилни и почистващи препарати

3) Количество или обем

Консумативи и препарати за машина за химическо чистене

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване