Версия за печат

01419-2015-0001

BG-Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-ПУРН-17 от 20.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, ул. "Чаталджа" 60, За: Веселка Павлова, Цветомира Христова, РБългария 5800, Плевен, Тел.: 064 885100, E-mail: dunavbd@bddr.org, Факс: 064 803342

Място/места за контакт: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bd-dunav.org..

Адрес на профила на купувача: http://www.bd-dunav.org/content/profil-na-kupuvacha/osiguriavane-na-informaciia-i-publichnost-na-proekt-rpurn/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения””

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е „Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” при условия, описани в документацията за участие в обществената поръчка. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен в ролята на Бенефициент по проекта следва да възложи изпълнението на задължителен набор от мерки за ефективно информиране на обществото относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект предмет на настоящата обществена поръчка, в това число следните основни дейности, посочени в II.2.1.Общо количество или обем от Обявлението. Целта на настоящата поръчка е Възложителят да избере независим Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит, който да осигури изпълнението на мерките за информация и публичност на проект „Разработване на планове за управление на риска от навъднения”. При изпълнението на поръчката и изработване на елементите и материалите за осигуряване на публичност и информация. Изпълнителят следва стриктно да съблюдава Насоките за публичност, публикувани и периодично актуализирани на сайта на Управляващия орган на ОП "Околна среда", относно съдържанието и графичните спецификации на материалите за публичност по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000, 22120000, 22140000, 22150000, 44423450, 79992000, 79962000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Публикации
Диплянки
Брошури
Указателни табелки
Услуги по посрещане
Услуги по обработка на фотофилми

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р-ПУРН-16 от 08.01.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

Р-ПУРН-16/08.01.2015г.

Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1419-2015-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

641542

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.01.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Настоящата открита процедура се прекратява поради неспазване на чл.16г от ЗОП, като част от обхвата на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания , утвърден с решение на Министерски съвет и не е отделена в обособена позиция. Нарушението не може да бъде отстраненено , без това да промени условията , при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Величков Димитров
Длъжност: и.д. директор