Версия за печат

00383-2012-0016

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-7 от 20.01.2015 г. 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община град Добрич, ул. България № 12, За: Силвия Енчева и Николай Великов, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600050, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич, град Добрич, ул. България № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dobrich.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиВ) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата
по реда на ЗОП

Открита процедура

II.3) Обект на поръчката
Строителство
II.4) Мотиви за прекратяване на процедура

Община град Добрич подготви проектно предложение „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – Фаза 1”, което на 30 ноември 2011 година беше депозирано в Министерство на околната среда и водите. След оценката му от експертите от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, нашето предложение бе изпратено на 5 януари 2012 година за оценка от Европейската Комисия, тъй като е на стойност над 50 млн. евро. След подписване на споразумение с Министерство на околната среда и водите, стартирахме процедури за избор на изпълнители по 5 обществени поръчки. Към момента Община град Добрич е приключила процедурите с избор на изпълнители по петте обществени поръчки, но няма сключени договори, предвид липсата на осигурено финансиране за изпълнението на поръчките. В рамките на осъществяваната от ЕК оценка на нашето предложение с писмо изх. № (2013)98357-30/04/2013 до МОСВ, бяхме информирани, че третирането на ДДС по нашия проект е недопустим разход. В нашият случай проектът е на обща стойност 115 млн. лева, включваща ДДС на стойност 19 млн. лева. В рамките на една година очаквахме промени в Закона за водите и Указания на МФ относно правилата за възстановяване на недопустимо ДДС. С писмо на МОСВ изх. № 03-00-559/21.12.2013 г. бяхме уведомени, че след последните промени на Закона за водите в сила от 29.11.2013 г. и Закона за ДДС, правата на Общината да възстановява ДДС са вече регулирани и е възможно подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ. Към настоящият момент Договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерство на околната среда и водите и Община град Добрич, все още не е подписан, поради обстоятелства независещи от нас. Същевременно в бюджета на Община град Добрич не са предвидени средства за изпълнение на този проект и не е налице възможност за осигуряване на нужното финансиране за изпълнение на предмета на поръчката в неговата цялост. В тази връзка липсата на финансиране и яснота относно реализацията на проекта, налага прекратяване на процедурата, на основание разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП – „… невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди“. С оглед на гореизложеното, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, се прекратява обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, етап 1”, във връзка с Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – Фаза 1”, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, включваща 5 обособени позиции, открита с Решение № Р-23/24.02.2012 г. на Кмета на Община град Добрич и приключила с Решение № Р-75/30.08.2012 г. и № Р-31/26.04.2013 г. на Кмета на Община град Добрич, с които е обявено класирането на участниците и участниците определени за изпълнители.

ІI.5) Описание на предмета на поръчката

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, етап 1”, по проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – Фаза 1”, включваща 5 обособени позиции. Строителните работи включват реконструкция и подмяна на съществуващите канализационни и водопроводни мрежи, а именно: Обособена позиция № 1 – Реконструкция и рехабилитация на водопроводи с дължина 20 536.3 м.; Обособена позиция № 2 – Реконструкция и рехабилитация на водопроводи с дължина 23 298.6 м.; Обособена позиция № 3 – Реконструкция и рехабилитация на водопроводи с дължина 21 455 м.; Обособена позиция № 4 – Реконструкция и рехабилитация на водопроводи с дължина 14 874 м.; Обособена позиция № 5 – Реконструкция и рехабилитация на водопроводи с дължина 6 140 м.


III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

В "Официален вестник" на ЕС или в "Държавен вестник" на РБ
номер: 66392 от 29.02.2012 г. 
В Регистъра на обществените поръчки
уникален №: 00383-2012-0016

IV: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение
номер: Р-23 от 24.02.2012 г. 

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Детелина Кирилова Николова
Длъжност: Кмет на Община град Добрич