Версия за печат

01385-2015-0001

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103552229

“Ученическо и столово хранене" ЕАД, гр. Варна, гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1, За: Атанас Янков, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 751072, E-mail: ushead2014@abv.bg, Факс: 052 744154

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.ushvarna.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.ushvarna.com/.

Електронен достъп до информация: http://www.ushvarna.com/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място на изпълнение - на територията на Община Варна, франко складовете на кухненските блокове на ОДЗ, ЦДГ, ОДГ, СДГ, ЛДГ и ученически столове за всички обособени позиции, съгласно списък на обектите на „УСХ" ЕАД - гр. Варна, подробно описан в чл. 2, т. 14 от "Предмет на поръчката и откритата процедура", част от "Условията за участие в откритата процедура.
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на пиле и пилешки продукти” 2. Обособена позиция №2: „Периодична доставка на месо и колбаси“ 3. Обособена позиция № 3: „Периодична доставка на риба” 4. Обособена позиция №4: „Периодична доставка на млечни продукти” 5. Обособена позиция № 5: „Периодична доставка на плодове и зеленчуци – I район” 6. Обособена позиция № 6: „Периодична доставка на плодове и зеленчуци – II район” 7. Обособена позиция № 7: „Периодична доставка на консервирани плодове и зеленчуци” 8. Обособена позиция № 8: „Периодична доставка на олио и яйца” 9. Обособена позиция № 9: „Периодична доставка на Бакалски стоки” 10. Обособена позиция №10: „Периодична доставка на мляко” 11. Обособена позиция №11: „Периодична доставка на хляб, мая и брашно” 12. Обособена позиция № 12: „Периодична доставка на боза”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15112100, 15100000, 15200000, 15500000, 15300000, 03142500, 15411200, 15800000, 15511000, 15811100, 15898000, 15612000

Описание:

Прясно птиче месо
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Млечни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Птичи яйца
Олио за готвене
Различни хранителни продукти
Мляко
Хляб
Мая
Брашно от зърнени култури или брашно от зеленчуци и свързаните с тях продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на пиле и пилешки продукти” 2. Обособена позиция №2: „Периодична доставка на месо и колбаси“ 3. Обособена позиция № 3: „Периодична доставка на риба” 4. Обособена позиция №4: „Периодична доставка на млечни продукти” 5. Обособена позиция № 5: „Периодична доставка на плодове и зеленчуци – I район” 6. Обособена позиция № 6: „Периодична доставка на плодове и зеленчуци – II район” 7. Обособена позиция № 7: „Периодична доставка на консервирани плодове и зеленчуци” 8. Обособена позиция № 8: „Периодична доставка на олио и яйца” 9. Обособена позиция № 9: „Периодична доставка на Бакалски стоки” 10. Обособена позиция №10: „Периодична доставка на мляко” 11. Обособена позиция №11: „Периодична доставка на хляб, мая и брашно” 12. Обособена позиция № 12: „Периодична доставка на боза”

Стойност, без да се включва ДДС
12517992 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранциите за участие за всяка обособена позиция, определени при спазване на изискванията на чл.59, ал.2 от ЗОП и представени като парична сума или банкова гаранция са както следва: 1. За ОП № 1– 5 114,88 лв. 2. За ОП №2 – 10 176,74 лв. 3. За ОП № 3 – 14 692,08 лв. 4. За ОП №4 - 15 142,26 лв. 5. За ОП № 5 – 14 629,38 лв. 6. За ОП № 6 – 14 629,38 лв. 7. За ОП № 7 – 8 187,37 лв. 8. За ОП № 8 – 3 408,82 лв. 9. За ОП №9 – 9 086,15 лв. 10. За ОП №10 – 11 117,38 лв. 11. За ОП №11 – 18 652,80 лв. 12. За ОП № 12 – 342,68 лв. При условие, че участникът представи гаранцията за участие под формата на парична сума, същата следва да се внесе с платежно нареждане към сметка с IBAN: BG 27CECB97901034546601 и BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД-клон Варна. При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие, той трябва да депозира към комплекта офертни документи, освен оригинала и копие от банковата гаранция, заверено лично от него. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, при настъпване обстоятелствата по чл.61 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. На основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП, възложителят определя гаранция за изпълнение на всеки отделен договор в размер на 1% от стойността на договора за всяка обособена позиция, които следва да се внесат от спечелилия за съответната обособена позиция участник по сметка на възложителя или да представи банкова гаранция преди подписването на договора. Ако Участникът представя Банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 дни след изтичане срока на договорите за изпълнение. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.Внасянето на гаранциите за участие и изпълнение се извършва с платежно нареждане към бюджет за всяка обособена позиция поотделно по IBAN: BG 27CECB97901034546601 и BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД-клон Варна. Забележка: Банковите гаранции за участие и изпълнение следва да са адресирани до “Ученическо и столово хранене” ЕАД – гр. Варна – гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за участие по реда на чл.62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на ‘’УСХ’’ ЕАД, чрез бюджета на Община Варна съгласно сключен договор. Заплащането ще се извършва въз основа на издадена фактура до пето число на следващия месец, на база формираните цени за текущия месец, в който е осъществена заявката и на база стоковите разписки, изготвени от Изпълнителя и подписани подписани от материално отговорното лице към съответния обект. Плащането ще се извършва до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на издаване на фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В обектите следва да се доставя и приема само продукция клас екстра, първи или А, за плодове, зеленчуци, месо и субпродукти от домашни птици и яйца: съобразно изискванията на технически спецификации/технологична документация (ТС/ТД) на производителя, Наредба № 16/28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №1/09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, Наредба №32/23.06.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, утвърден стандарт „Стара планина“ от 02.08.2010г. или еквивалентно. Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се провежда на български език. Ред за комуникация: Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично; по пощата с обратна разписка на посочения от участника в административните сведения адрес; по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез комбинация от посочените по-горе начини. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва: лично; на посочения от участника адрес за кореспонденция; на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Право на участие в откритата процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения. Всяка оферта задължително съдържа три отделни запечатани плика: Плик №1: „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1. Административни сведения за участника - попълнен и подписан образец; 2. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В този случай се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващия обединението. Документът, с който е създадено обединението /договор или друг/ следва да е подробен и да съдържа информация за разпределението на средствата и дейностите между участниците в обединението. 3. Документ за внесена гаранция за участие за всяка обособена позиция, за която участникът кандидаства. При условие, че участникът представи банкова гаранция, то той трябва да депозира, освен оригинала и копие от банковата гаранция, заверено лично от него. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. 4. Образец №1 за запознаване с условията на участие – попълнен образец. 5. Декларация Образец №2 по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е: 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3. обявен в несъстоятелност; 4. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 5. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 6. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Продължава в VІ. 3) Допълнителна информация (в приложимите случаи) от настоящото обявление.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Удостоверение /атестация от обслужващата банка/, издадено/а не по-рано от 1 /един/ месец преди датата на подаване на офертата – оригинал или копие заверено от участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да докаже, че е коректен клиент към обслужващите го банки.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1 Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, съдържаща списък на изпълнените договори за доставки, сходни с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнени през последните 3 (три) години, включително до крайния срок за подаване на оферти, като се посочват предмета, стойностите, датите на сключване и изпълнение и получателите, придружена с препоръки за добро изпълнение (референции) към минимум един от посочените от участника договори. Представените препоръки за добро изпълнение (референции) следва да съдържат информация за предмета на договора, както и за това дали е изпълнен професионално, в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на съответния Възложител и контакти за връзка с издателя на референцията. 2. Декларация, съдържаща списък на транспортните средства , придружена от копия на документи за собственост или право на ползване, с не по-кратък срок от срока на действие на договора за изпълнение на обособената позиция, за която участва; както и удостоверение за регистрация за превоз на хранителни стоки, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните, Районна здравна инспекция или друга институция, в зависимост от вида на хранителните продукти, регистрационен талон и контролен талон за извършен годишен технически преглед, удостоверяващ изправността на предвиденото за изпълнение на обособената позиция, за която участва, транспортно средство към датата на подаване на офертата. 3. Декларация, съдържаща списък на лицата, отговорни за изпълнение на поръчката, като се посочва и обособената позиция, за изпълнението на която всяко от лицата е отговорно, придружена от документи, доказващи квалификация и/или опит за изпълнение предмета на обособената позиция .4. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните – копие, заверено от участника. 5. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните НАССР или еквивалентен сертификат с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката. 6. Декларация от участника за доставка на хранителните продукти в добър търговски вид, с ненарушена цялост на опаковката и с 70% остатъчен гаранционен срок към датата на доставката. 7. Декларация, в която участника се задължава да доставя хранителните продукти, придружени с търговски документи за качество или копие на техническата документация на всеки продукт от техническата спецификация, или друг документ, удостоверяващ качеството на хранителните продукти. 7.1. Участникът има задължение да доставя хранителни продукти само клас екстра, първи или А, за плодове, зеленчуци, месо и субпродукти от домашни птици и яйца: съобразно изискванията на технически спецификации/технологична документация (ТС/ТД) на производителя, Наредба № 16/28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №1/09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, Наредба №32/23.06.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, утвърден стандарт „Стара планина“ от 02.08.2010г. и други посочени по-долу или еквивалентно. 8. Декларация на участника, съдържаща списък на собствени или наети за срока на договора складови помещения, отговарящи на изискванията за разделност по съхранение на хранителните стоки. За сухи продукти помещенията следва да са с температури на въздуха 18 градуса, приветливи и отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания, като се прилагат и удостовернията за регистрация по закона за храните от съответната ОДБХ на помещенията. Забележка: Под „сходни с предмета на обособената позиция” се разбират доставки на хранителни продукти, съответстващи на обособената позиция, за която участникът кандидатства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1 Участн. следва да има опит при изпълн. на договори, сходни с предмета на обос. поз. за която участва, по наст. общ. поръчка, като е изпълнил през последните 3 г., включ. до крайния срок за подаване на оферти, мин. 1 договор за доставка на хран. продукти, сходен с предм. на обос. поз., за която участва по наст. общ. поръчка. 2. Участн. следва да разполага с мин. 3 броя спец. трансп. средства, регистрирана в ОДБХ и отговарящи на санит. -хиг. изискв. за транспорт на хран. продукти за цялостно изпълн. на поръчката. Трансп. средства със спец. предн. трябва да осигуряват съотв. температ. параметри и условия за превоз на различни групи храни. Мотиви: Предвид обществ. значимост на предмета на процед., Възлож. залага такъв брой автомобили /но не по–малко от посочения в т. 2./, който в случай, на рекламация, би осигурил навременна доставка на хранит.продукти. Заб.: Ако участн. участва за повече от една обос.позиция, то той следва да осиг. автом. за изпълн. на поръчката по всяка позиция. В случай на приг. на трансп. средство (според удостов. за регистр. за превоз на хранит. стоки), се допуска участн. да представи едно и също трансп. средство за разл. обос. поз. 3 Участн. следва да притеж. персонал за изпълн. на поръчката, който да е в мин. изиск. състав от 3 души за всяка обос. поз. по наст. общ. поръчка, както следва: 1 отг. по контрола на кач., 1 шофьор, притеж. свид. за правоуправление на МПС, валидно за категорията на предвид. трансп. средство за изпълнение на поръчката, респ. на всяко от предвид. трансп. средства за изпълнение на поръчката и 1 общ работник. Заб.: •Ако участн. участва в повече от една обос. позиция се допуска отг. по контрол на кач-вото да е едно и също лице в съотв. позиции. •В случай на приг. на трансп. средство (според удостов. за регистр. за превоз на хран. стоки), се допуска участн. да представи един и същ шофьор и един и същ общ работник за съотв. позиции. 4. Участн. следва да прит. валидна регистр. за производство и/или търговия с хран. продукти за съотв. обос. позиция, за която участва. 5. Участн. следва да прит. Удостов. за регистр. по чл.12 от Закона за хран., от което да е видно, че има право да търгува с хран. продукти по обос. позиция, за която участва. 6 Участн. следва да прит. система за упр. на безоп. на храните НАССР или еквив.7. Участн., избран за изпълн., следва да доставя хран. продукти в добър търг. вид, с ненар. цялост на опаковката и с 70% остатъчен гаранц. срок към датата на доставката. 8 Участн., избран за изпълн., следва да доставя хранит. продукти, придр. с търг. докум. за кач-во или копие на технич. докум. на всеки продукт от технич. спец., или друг документ, удостов. кач-вото на хран. продукти. 9. В обектите на Възл., посочени в чл.2 ал.14 от наст. докум. следва да се доставя и приема само продукция клас екстра, първи или А, за плодове, зеленчуци, месо и субпродукти от дом. птици и яйца: съобр. изискв. на тех. спец. /технолог. докум. (ТС/ТД) на производ., Наредба № 16/28.05.2010г. за изискв. за кач. и контрол за съотв. на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №1/09.01.2008г. за изискв. за търговия с яйца за консумация, Наредба №32/23.06. 2006г. за окачеств., съхр. и предлагане на пазара на месо и черен дроб от дом. птици, утвърд. стандарт „Стара планина“ от 02.08.2010г. и др. посочени по-долу илиеквив. 10. Участн. следва да разполага със склад. помещ., отгов. на изискв. за разделност по съхр. на хран. стоки. За сухи продукти помещ. следва да са с темпер. на въздуха 18 град., приветливи и отгов. на санит.-хиг. изискв. За всички обос. поз. участн.следва да разп. и с помещ., снабдени с плюс. или съотв. мин. хлад. камери, отгов. на санит.-хиг. изискв., с приложени удостов. за регистр. по Закона за храните от съотв. обос. ОДБХ. Предвид значимостта на общ. поръчка, Възл. не допуска съхр. на хран. прод. при доставчика в помещ., неотгов. на изискв. според Закона за хран. за поз., по които канд. участн.и залага наличие на докум., удост. регистр. на склад. помещ. от съотв. ОДБХ.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.03.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.03.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

сградата на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Желателно е да присъства управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно. • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. • За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност. • За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 6. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП: 7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: 7.1 Декларация № 5 по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП; 7.2. Декларация , съдържаща списък на транспортните средства; 7.3. Декларация, съдържаща списък на лицата, отговорни за изпълнение на поръчката; 7.4. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните – копие, заверено от участника. 7.5 Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните НАССР или еквивалентен сертификат с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката.7.6. Декларация от участника за доставка на хранителните продукти в добър търговски вид, с ненарушена цялост на опаковката и с 70% остатъчен гаранционен срок към датата на доставката. Декларация, в която участника се задължава да доставя хранителните продукти, придружени с търговски документи за качество или копие на техническата документация на всеки продукт от техническата спецификация, или друг документ, удостоверяващ качеството на хранителните продукти. Декларация на участника, съдържаща списък на собствени или наети за срока на договора складови помещения, отговарящи на изискванията за разделност по съхранение на хранителните стоки; 8. Списък на документие, съдържащи се в офертата.ПЛИК №2: с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” с означения за съответната позиция/позиции. Ако участникът подава оферти за повече от една обособена позиция, то в плик №2 следва да се поставят отделни непрозрачни пликове с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” за съответните обособени позиции, за които участникът кандидатства. ПЛИК №3: с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” с означения за съответната позиция/позиции. Ако участникът подава оферти за повече от една обособена позиция, то в плик №3 следва да се поставят отделни непрозрачни пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за съответните обособени позиции поотделно, за които участникът кандидатства.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежат на обжалване по реда на Част четвърта „Обжалване и контрол“, глава единадесета „Обжалване“ от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице по реда и условията на чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 7 от ЗОП. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на пиле и пилешки продукти”
1) Кратко описание

Доставка на пиле и пилешки продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15112100

Описание:

Прясно птиче месо

3) Количество или обем

1. Пиле цяло замразено, натурално - до 431119 кг. ; 2. Пилешко бутче натурално - до 12960 кг.; 3. Пилешка пържола от бут без кожа - до 23795 кг.; 4. Пилешко филе - замразено без кост - до 15227 кг.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
511488 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на месо и колбаси“
1) Кратко описание

Доставка на на месо и колбаси за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Телешко месо, шол – до 15073 кг.; Свинско бут без кост - до 34099 кг.; Мляно месо - със съдържание 60% телешко и 40 % св. месо- до 27283 кг.; Кайма - със съдържание 60% телешко и 40 % св.месо - до 27283 кг.; Свински врат без кост - до 1230 кг.; Агнешко месо- до 2000 кг.; Кренвирши- до 941 кг.; Шпек салам - до 12528 кг.; Луканка- до 1440 кг.; Пуешка шунка- до 2160кг.; Свинско филе - до 1480 кг.; Шунка свинска - до 5335 кг.;Телешко в естествено черво. ‘’ТЕЧ’’ - до 231 кг.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1017674 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на риба”
1) Кратко описание

Доставка нана риба за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15200000

Описание:

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

3) Количество или обем

1. Риба “Скумрия” 3/5 /неизчистена, с глава/ - до 7931 кг. 2. Замразено филе “Скумрия” - до 42884 кг. 3. ХЕК- Замразена - до 4800 кг. 4. Пангасиус- Замразена - до 14054 кг.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1469208 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на млечни продукти”
1) Кратко описание

Доставка на млечни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

1. Сирене “Краве” - бяло саламурено (без саламурата) - ис и аромат – до 53088 кг.; 2. Кашкавал от краве мляко – вакумиран по БДС - до 10510 кг.; 3. Краве масло, блок. - до 23001 кг.; 4. Извара от обезмаслено мляко – до 10853 кг.; 5. Сухо мляко - до 6528 кг.; 6. Кашкавал пита-до 28522 кг. 7. Крема сирене– до 53375 кг.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1514226 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на плодове и зеленчуци – I район”
1) Кратко описание

Доставка на на плодове и зеленчуци – I район за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Пипер -до 8271 кг.; Домати - до 43733 кг.; Краставици - до 40574 кг.; Картофи късни - до 94229 кг.; Картофи ранни пресни - до 31409 кг.; Зеле бяло - до 45293 кг.; Сух лук - до 23779 кг.; Ряпа - до 2361 кг.; Тиквички - до 8943 кг.; Салатки - до 6816 бр.; Цвекло червено - до 3543 кг.; Моркови пресни - до 23596 кг.; Магданоз - до 13333 кг.; Целина - до 12000 кг.; Копър - до 10000 кг.; Зелен лук - до 2000 кг.; Чесън сух - до 8883 кг.; Сини сливи - до 3360 кг.; Череши - до 14400 кг.; Киви - до17957 кг.; Ягоди - до 6768 кг.; Ябълки пресни - до 150255 кг.; Банани- до 79641 кг. ; Портокали - до 64 872 кг.; Грейпфрут - до 19017 кг.; Праз - до 7200 кг.; Лимони - до 3979 кг.; Пъпеши пресни - до 21946 кг.; Тикви - до 31152 кг.; Дини пресни - до 58646 кг., Кайсии пресни -до 25488 кг. ; Праскови пресни - до 25440 кг.; Нектарини - до 15681 кг.; Мандарини - до 18168 кг. ; Круши -до 68847 кг.; Зелен чесън - до 1667 кг.; Ананас - до 21917 кг. ; Грозде десертно - до 56640 кг.; Репички - до 2736 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1462938 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Периодичната доставка на плодове и зеленчуци – I район ще се извършва по обекти, както следва: ЦДГ №2 „Пламъче", ОДЗ №1 „Маргаритка", ОДЗ №16 „Българче", ОДЗ №11 „Детски свят", ОДЗ №12 „Първи юни", ОДЗ № 10 "Приказка ", ОДЗ № 8 "Лястовичка ", ОДЗ №15 „Морска Звездица", ЦДГ №43 „Синчец", ОДЗ №3"Делфинче", Стол 45 ОУ „Н. Вапцаров“, Стол 16 СОУ „Гео Милев“, ЦДГ №32 „Моряче", ЦДГ №45 „Пролет", ЦДГ №7 „Изворче", ЦДГ №14 „Успех", ОДЗ №13 „Детска радост", ОДЗ №6 „Палечко", ЦДГ №8 „Хр. Ботев", ЦДГ №8А „Хр. Ботев".
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на плодове и зеленчуци – II район”
1) Кратко описание

Доставка на плодове и зеленчуци – II район за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Пипер -до 8271 кг.; Домати - до 43733 кг.; Краставици - до 40574 кг.; Картофи късни - до 94229 кг.; Картофи ранни пресни - до 31409 кг.; Зеле бяло - до 45293 кг.; Сух лук - до 23779 кг.; Ряпа - до 2361 кг.; Тиквички - до 8943 кг.; Салатки - до 6816 бр.; Цвекло червено - до 3543 кг.; Моркови пресни - до 23596 кг.; Магданоз - до 13333 кг.; Целина - до 12000 кг.; Копър - до 10000 кг.; Зелен лук - до 2000 кг.; Чесън сух - до 8883 кг.; Сини сливи - до 3360 кг.; Череши - до 14400 кг.; Киви - до17957 кг.; Ягоди - до 6768 кг.; Ябълки пресни - до 150255 кг.; Банани- до 79641 кг. ; Портокали - до 64 872 кг.; Грейпфрут - до 19017 кг.; Праз - до 7200 кг.; Лимони - до 3979 кг.; Пъпеши пресни - до 21946 кг.; Тикви - до 31152 кг.; Дини пресни - до 58646 кг., Кайсии пресни -до 25488 кг. ; Праскови пресни - до 25440 кг.; Нектарини - до 15681 кг.; Мандарини - до 18168 кг. ; Круши -до 68847 кг.; Зелен чесън - до 1667 кг.; Ананас - до 21917 кг. ; Грозде десертно - до 56640 кг.; Репички - до 2736 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1462938 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Периодичната доставка на плодове и зеленчуци – IІ район ще се извършва по обекти, както следва: ЦДГ №28 „Карамфилче"; ЦДГ №35 „Незабравка"; ОДЗ №14 „Дружба"; ОДЗ №5 „Славейче";; ЦДГ №15 „Гълъбче"; ЦДГ №21 „Калина малина"; ЦДГ №30 „Мечо Пух"; Стол 2 МГ“Д-р П.Берон"; ОДГ №9 „Ален Мак"; ЛДГ № 20 „Бриз"; ОДЗ №4 „Чайка“; ОДЗ № 4А; ОДЗ № 2 „Д-р П.Берон“ ОДЗ № 2А „Д-р П.Берон“; ЦДГ № 46 „Слънчева дъга“; ЦДГ № 38 „Ян Бибиян“; Стол №7 СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“; ЦДГ № 16 „А.С.Пушкин“; Стол №39 СОУ „Кл.Охридски“; ЦДГ № 4 „Теменужка“; ЦДГ № 1 „Светулка“ ; ЦДГ № 12 „Пинокио“; ЦДГ № 18 „Морски свят“; ЦДГ № 22 „Горска приказка“; ОДЗ № 25 „Люляче“.
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на консервирани плодове и зеленчуци”
1) Кратко описание

Доставка на консервирани плодове и зеленчуци за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Замразени Броколи- до 4800 кг.; замразена царевица - до 96 кг.; замразен грах - до 13421 кг.; замразен спанак - до 7853 кг.; замразен пипер ивица - до 3917 кг.; замразен гювеч - до 7785 кг.; зелен фасул - до 11817 кг.; замразен микс зеленцуци - до 4128 кг.; замразен печен пипер - до 624 кг.; консервирани домати - до 116563 бр.; паприкаш - до 15178 бр. ; консервиран гювеч - до 9447 бр.; лютеница - до 18288 бр; доматено пюре - до 5991 бр.; консервиран грах - до 3801 бр.; консерва печен пипер - до 3571 бр.; консервирани гъби - до 4032 бр.; консервирани краставички - до 10253 бр.; конфитюр разни - до 13709 бр.; мармалад - до 6624бр.; компот праскова - до 30412 бр.; компот кайсия - до 38131 бр.; компот дюля - до 8179бр.; компот круша - до 14754 бр.; компот слива без костилка - до 15783 бр.; компот малина - до 22003 бр.; компот череша - до 6912 бр.; натурален сок - до 51264 бр.; компот ягода - до 20160бр.; нектар - праскова, кайсия, комбинация от морков и ябълка - до 29808 бр.; сок ябълка - до 30240 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
818737 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на олио и яйца”
1) Кратко описание

Доставка на олио и яйца, за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на Община Варна.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15411200, 03142500

Описание:

Олио за готвене
Птичи яйца

3) Количество или обем

яйца кокоши, клас "А" - L - до 1 342752 бр.; олио - до 75 091 л.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
340882 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на Бакалски стоки
1) Кратко описание

Доставка на бакалски стоки за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на Община Варна.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

захар - до 71731 кг.; захар пудра - до 1277 кг.; макарони - до 47463 бр.; макарони пълнозърнести - до 7448 бр.; фиде - до 11328 бр.; спагети - до 13709бр.; кус кус - до 5760 бр.; юфка -до 4800 бр.; сол йодирана с калиев йодат - до 11424 кг.; халва тахан кутия - до 8165 кг.; халва тахан полиетиленова опаковка - до 7400 кг.; диетични бисквити с овесени ядки - до 8448 бр.; бисквити меки - до 28783 бр.; бисквити твърди 330 гр. - до 21760 бр.; бисквити твърди 180 гр. -до 20800 бр.; безглутенови биксвити - до 464 бр., ориз - до 33927 кг.; червен пипер сладък - до 2477 кг.; ванилия - до 96000 бр.; овесени ядки - до 6816 бр.; мюсли - до 3725 кг.; какао на прах - до 1200 кг.; черен пипер - до 12480 бр.; чай билков пакетиран - до 27235 бр.; корнфлекс - до 3360 кг.; маслини черни - до 8333 кг.; джоджен - до 4800 кг.; амонячна сода - до 5856 бр.; галета - до 12192 бр.; орехи (цяла ядка) - до 480 кг.; бял сух боб - до 20889 кг.; мед пчелен - натурален 100% - до 7887 кг.; грис чаревичен - до 467 кг.; грис пшеничен - до 12096 кг.; нишесте бяло пшенично - до 77760 бр.; нишесте царевично - до 477 кг.; брашно царевично - до 477 кг.; жито/грухана пшеница - до 16320 кг.; оцет винен 6% - до 8871 бр.; пастет детски - до 58560 бр.; леща - до 13689 кг.; чубрица суха - до 576 кг.; хлебна сода/сода бикарбонат - до 17664 кг.; канела - до 19392 бр.; лимонтузу - до 9888 бр.; бакпулвер - до 8448 бр.; дафинов лист - до 3744 бр.; кимион млян - до 19536 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
908615 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на мляко
1) Кратко описание

Доставка на мляко, за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на Община Варна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15511000

Описание:

Мляко

3) Количество или обем

прясно мляко 2% найлонови пликове - до 178 686 л.; прясно мляко 2% тетрапак кутии - до 133 333 л.; кисело мляко 2% - до 193 344 кг.; кисело мляко 3,6 % - до 216 384 кг.; плодово прясно мляко 200 мл - до 960 л.; плодово кисело мляко - до 5 261 кг.;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1111738 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на хляб, мая и брашно
1) Кратко описание

Доставка на хляб, мая и брашно, за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на Община Варна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15811100, 15898000, 15612000

Описание:

Хляб
Мая
Брашно от зърнени култури или брашно от зеленчуци и свързаните с тях продукти

3) Количество или обем

закуски кифли 70гр. - до 733699 бр.; закуски кифли 100 гр. - до 84125 бр.; закуски кифли 120 гр. - 84135 бр.; козунак и козуначено руло - до 200000 бр.; сладкарски изделия - до 733699 бр.; сухар - до 3273 бр.; бутер тесто - 800 гр. - до 17453 кг.; кори за баница - до 19431 кг.; брашно тип 500 - до 79680 кг. ; мая - до 1431 кг.; хляб - стандарт "България" - до 452793 бр.; хляб пълнозърнест - до 198576 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1865280 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на боза
1) Кратко описание

Доставка на боза за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на Община Варна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

боза - до 43287л.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
34268 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24