Версия за печат

02709-2015-0006

BG-Враца: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Северозападно държавно предприятие" ДП гр. Враца, ТП Държавно ловно стопанство "Русалка" Априлци, бул."Христо Ботев" 2, За: инж. Мая Караиванова, Република България 3000, Враца, Тел.: 0886 883002, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж. Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120oBfp4115783.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120oBfp4115783.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Северозападно държавно предприятие" ДП гр. Враца, ТП Държавно ловно стопанство "Русалка" Априлци, ул."Търговска"№6, За: инж.Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0886 883002, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж.Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120oBfp4115783.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Северозападно държавно предприятие" ДП гр. Враца, ТП Държавно ловно стопанство "Русалка" Априлци, ул."Търговска"№6, За: инж.Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0886 883002, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж.Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120oBfp4115783.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Северозападно държавно предприятие" ДП гр. Враца, ТП Държавно ловно стопанство "Русалка" Априлци, ул."Търговска"№6, За: инж.Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0886 883002, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж.Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120oBfp4115783.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Сключване на следните застраховки: „Гражданска отговорност на автомобилите”, собственост на СЗДП ТП ДЛС „Русалка” Априлци”,Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие и”Трудова злополука”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: гр. Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Сключване на следните застраховки: „Гражданска отговорност на автомобилите” собственост на СЗДП ТП ДЛС „Русалка” Априлци” - на стойност не по - голяма от 3850,00 лв.,Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие - на стойност не по - голяма от 150,00 лв. и ”Трудова злополука” - на стойност не по - голяма от 1500,00 лв.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66000000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Гражданска отговорност на автомобилите” собственост на СЗДП ТП ДЛС „Русалка” Априлци” - на стойност не по - голяма от 3850,00 лв.,Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие - на стойност не по - голяма от 150,00 лв. и ”Трудова злополука” - на стойност не по - голяма от 1500,00 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
5500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции не се изискват.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на застрахователната премия ще се извършва еднократно след сключване на съответната застраховка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие в откритата процедура има всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. Участниците трябва да притежават Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден/о от компетентен орган за съответния вид застраховка, предмет на поръчката. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” - Представяне на участника, което включва: - Приложение № 1- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; -декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-Приложение № 3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1 и ал.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; - доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП-документ, разрешаващ извършване на застрахователна дейност, касаеща предмета на застраховките от поръчката.За Република България този документ се издава от Комисията за финансов надзор. Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Оферта-Приложение № 2 Срок на валидност на офертата-не по-малко от 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранции не се изискват. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение.Изготвя се по примерен образец Приложение № 5/само в оригинал/. Участниците попълват, подписват и подпечатват техническото предложение, без да посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа в единствено ценовата оферта на участника. Техническото предложение на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена" Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата трябва да съдържа трите отделни запечатани непрозрачни плика,надписани съгласно указанията по-горе .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние не се изискват.
Минимални изисквания: Доказателства за икономическо и финансово състояние не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да притежават Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден/о от компетентен орган за съответния вид застраховка, предмет на поръчката. Декларация-списък по чл.51,ал.1,т.7 от ЗОП -Приложение № 11 се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП-Приложение № 4 - декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Декларация заподизпълнители- Приложение№6 Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП-Приложение № 7 Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 8 Списък на документите и информацията ,съдържащи се в офертата –Приложение № 9. Документите се представят в оригинал или в заверено от участника копие.
Минимални изисквания: Участниците трябва да притежават Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден/о от компетентен орган за съответния вид застраховка, предмет на поръчката. Декларация-списък по чл.51,ал.1,т.7 от ЗОП -Приложение № 11 се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП-Приложение № 4 - декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Декларация заподизпълнители- Приложение№6 Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП-Приложение № 7 Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 8 Списък на документите и информацията ,съдържащи се в офертата –Приложение № 9.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.02.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Пълен и свободен достъп до документацията за откритата процедура е осигурен на следния интернет адрес : http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120oBfp4115783 Също така документацията за откритата процедура може да се закупи в деловодството на ТП ДЛС „РУСАЛКА”, на адрес:гр.Априлци, ул. “Търговска” № 6, всеки работен ден от 21.01.2015г. до 19.02.2015г. вкл. от 08:00 ч. до 16:00 ч. ,на цена в размер на 5,00 лв. с ДДС. В случай,че заинтересовано лице иска да му бъдат изпратени документите по пощата,Възложителя го прави за сметка на поискалия го.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.02.2015 г.  Час: 09:00
Място

Административната сграда на ТП ДЛС "Русалка"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При условията на чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ :/ чл.58а, ал.2 от ЗОП/: Обменът на информация се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя и според заявените възможности на участника.Тези средства за комуникация се посочват в обявлението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ