00470-2014-0004

BG-с. Черноочене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. "Шеста" №9, За: инж. Николина Милева - Началник отдел ТСУ, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

Място/места за контакт: ул. "Шеста" №9, с. Черноочене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: chernoochene.com..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 183 от 03.04.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2014-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Обособена позиция 4: "Строителен надзор на обект: Канализация на с. Черноочене - Горна махала"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 81 от 14.08.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Обединение "Инфраструктура Черноочене", ЕИК - 176736333, гр. Хасково, пл. "Градска болница", Република България 6300, гр. Хасково, Тел.: 038 661101

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на строителен надзор на обект: "Канализация на с. Черноочене - Горна махала"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

14.08.2014 г. 

Крайна дата

19.12.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
15972 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

19.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
15971.6 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община Черноочене