Версия за печат

00826-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Д-11 от 19.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св.Наум"ЕАД, ул."Д-р Любен Русев"№1, За: Диана Стойнева, Република България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Диана Стойнева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София” по седем обособени позиции", съгласно утвърдена спецификация, в която са включени лекарства, за които на проведена открита процедура не е подадена нито една оферта.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За обявените позиции е проведена открита процедура, открита с Решение Д-131 от 30.06.2014 г. и обявена в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 00826-2014-0004. На основание чл.90, ал.1, т.1 ЗОП възложителят може да възлага поръчката чрез процедура на договаряне без обявление за позиции, за които е проведена открита или ограничена процедура и няма подадени оферти, ако не променя съществено първоначално обявените условия. За обявените позиции няма подадени оферти, първоначално обявените количества, прогнозната стойност и критерия за оценка са същите като при проведената открита процедура. За обособените позиции, които са обект на тази обществена поръчка, откритата процедура е прекратена с Решение № Д-191 от 06.10.2014 г. на възложителя на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като за тях не е подадена нито една оферта (обявено в Регистъра на обществените поръчки с ID 627412 по преписка 00826-2014-0004).

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Стинг” АД гр. София бул. „Асен Йорданов” 6 тел: 02 97031 “Фьоникс Фарма” гр. София, ул. Околовръстен път 199А тел: 02 9658 100 „Маринпекс – 7” гр. София, бул. „Цар Борис III” тел: 02 953 25 61 „Търговска лига” АД бул. „Г. М. Димитров” 1 тел: 02 9603636 „Актавис” АД гр. София, ул. „Атанас Дуков” 29 тел: 02 932 1861 „Ей енд Ди Фарма” ЕАД гр. София, бул. „Рожен” 24 тел: 02 890 39 89

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: Д-131 от 30.06.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00826-2014-0004

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул"Витоша"№18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 8907315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: чл. кор. проф. д-р Иван Миланов, дмн
Длъжност: Изпълнителен директор