Версия за печат

00045-2015-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, Бул. "Васил Априлов" №15А, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Екатерина Манчева, Милена Билярова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120fPDh357509.

Електронен достъп до информация: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120fPDh357509.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на реактиви, консумативи и китове за нуждите на Клинична лаборатория и Отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и НЕR - 2 експресия за нуждите на Отделение по клинична патология"; Обособена позиция № 2: „Доставка на консумативи и реактиви за имунологичен анализатор модел АIА - 600 II, ТОSОН - Япония за нуждите на Клинична лаборатория"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Пловдив, бул. Васил Априлов №15а
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на реактиви, консумативи и китове за нуждите на Клинична лаборатория и Отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и НЕR - 2 експресия за нуждите на Отделение по клинична патология"; Обособена позиция № 2: „Доставка на консумативи и реактиви за имунологичен анализатор модел АIА - 600 II, ТОSОН - Япония за нуждите на Клинична лаборатория"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно посочена в спецификациите към тръжната документация

Стойност, без да се включва ДДС
175960.93 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие както следва: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА КИТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОРМОНАЛНИ ЕСТРОГЕН И ПРОГЕСТЕРОН РЕЦЕПТОРИ И HER - 2 ЕКСПРЕСИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ"; - 648 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева / За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МОДЕЛ АIА - 600 II, ТОSОН - ЯПОНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "- 232 лв./двеста тридесет и два лева / за всяка обособена позиция за която кандидатът участва, при условията на чл. 59, ал. 1 и 2 , чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за обществени поръчки. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя: „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД Общинска банка АД, Пловдив BIC: SOMBBGSF, банкова сметка в лева IBAN: BG21SOMB91301010160501; внесена в касата на "Комплексен онкологичен център -Пловдив" ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция - оригинал. В случай, че участникът представи Банкова гаранция, същата следва да бъде безусловна, неотменима, да подлежи на усвояване при условията на чл. 61 ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора. Ако Участникът представи Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. 3.Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни след крайният срок за получаване на офертите. 4.Банковите разходи по откриване и поддържане на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура до края на срока на валидността им. 5.В случай на предоставяне на парични гаранции Възложителят освобождава същите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 6.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; - обжалва решението на възложителя - до решаване на спора; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка. 7.Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение при условията описани в договора за изпълнение. В случаите, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата си по нея, при наличие на някой от горепосочените случаи.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

до 30 дни след датата на доставката

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в конкурсната документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който : 1.e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2.e обявен в несъстоятелност; 3.e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4.е представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с обявените условия и изисквания в настоящата документация за участие; 5.е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник. Изискванията на чл. 47 ал.1, т.1 от ЗОП се прилагат за : а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; е) при ЕТ – за физическото лице търговец ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: 1.при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 3. За обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП с декларация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

18.1. Посочване на публичен/ни регистри от участника, в който е представена информация за годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, който е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставки, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (лабораторни консумативи, реактиви, китове и др.). Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата /съгл. чл.51 ал.4 от ЗОП/. 2. Разрешение за търговия на едро с медицински консумативи и материали, издадено от съответния компетентен орган - копие, заверено от участника 3.Декларация за нанесена "СЕ" маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ. 4. ЕС Certificate – Full Quality Assurance System Approval Certificate / Directive / 98/79/ЕС in Vitro Diagnostic Medical Devices/ - копие, заверено от участника; 5. ЕС Declaration of conformity / ЕО декларация за съответствие от производителя/ - копие, в легализиран превод на български език за всеки конкретен продукт от спецификацията. 6. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ- декларация свободен текст. 7. Сертификати на производителя, заверени от участника с неговия печат и гриф "Вярно с оригинала": ISО 9001:2008 или еквивалентен; ISО 13485:2003 или еквивалентен 8. Сертификати на упълномощения представител: - ISO 9001:2008 - копие, заверено от участника с неговия печат и гриф "Вярно с оригинала"; 9. Оторизационно писмо на името на кандидата, издадено от: а) производителя на медицинските изделия или упълномощен представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката - оригинал или нотариално заверен препис - отнася се за обособена позиция №2.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: К1 - Цена на предлаганите стоки ; тежест: 80
Показател: К2 - Срок на доставка ; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.03.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

В брой или по банков път

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.03.2015 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда -" КОЦ-Пловдив" ЕООД - бул."Васил Априлов" №15а

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Комисия, упълномощени представители на участниците, представители на средства за масово осведомяване;

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и НЕR - 2 експресия за нуждите на Отделение по клинична патология";
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1: „Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и НЕR - 2 експресия за нуждите на Отделение по клинична патология";

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

определен в спецификацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
129654.17 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на консумативи и реактиви за имунологичен анализатор модел АIА - 600 II, ТОSОН - Япония за нуждите на Клинична лаборатория"
1) Кратко описание

„Доставка на консумативи и реактиви за имунологичен анализатор модел АIА - 600 II, ТОSОН - Япония за нуждите на Клинична лаборатория"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

определен в техническата спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
46306.76 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12