00396-2012-0005

BG-Борово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 608 от 16.11.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00396-2012-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007-2013г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 123 от 01.04.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Консорциум „ЕВРО СТРОЙ” ДЗЗД, ЕИК: 176 039 779, ул. „19-ти февруари” № 17, вх. А, ет. 4, България 7000, Русе, Тел.: 088 8866660, Факс: 082 584148

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013г, включващ три обособени позиции, както следва: 1. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”, 2. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”, 3. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”, в съответствие с предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Техническото предложение, Ценовата оферта, КСС и линеен график, които са неразделна част от договора и в съответствие с процедурните документи и с указанията на финансиращия/управляващия орган по проектите.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
10128756.6 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

22.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Променят се количествата в количествено-стойностните сметки за обектите по трите обособени позиции ; Преди промяната: КСС, неразделна част от Договора; След промяната: КСС - Приложение №1, неразделна част от Анекса; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, б. “б” от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
8788596.55 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Финансирането на обекта на обществената поръчка е осигурено чрез отпуснатите средства по Договор № 18/321/00515 от 11.05.2010г. по проект с наименование "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово; Договор № 18/321/00516 от 11.05.2010г. по проект с наименование "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и Договор № 18/321/00517 от 11.05.2010г. по проект с наименование "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по съответните обособени позиции.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Любенов Георгиев
Длъжност: Кмет на Община Борово