Версия за печат

00901-2014-0003

BG-Бургас: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, ж.к. Лазур, Парк "Езеро", За: Яна Стойкова Славова-Димитрова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.cpz-burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://cpz-burgas.bg/info/Profil_na_kupuvacha-28.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на цялостното ежедневно хранене /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите по диети и дежурния персонал на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, по ежедневна заявка на Възложителя

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: сградата на "Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, гр. Бургас, Парк Езеро
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Ежедневно приготвяне и доставяне на храна в термоустойчиви кутии, собственост на Изпълнителя, след получена от възложителя писмена заявка по диети за стационарно болни на „ЦПЗ-Бургас”ЕООД, изготвяна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984г.на МЗ; Наредба №23/19.07.2005г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия, съобразно нормите за болнично хранене. Включва разливане на храната в посуда на изпълнителя, раздаване храната за всяко хранене и измиване и дезинфекция на съдовете след всяко хранене, както и почистване, измиване и дезинфекция на изпозваното за това помещение. Прогнозен брой хранодни 37500.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55322000

Описание:

Услуги по готвене на храни

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
120000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 624499 от 19.09.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
16.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Ален Мак - 2002 ООД ЕИК 102812364, ж.к.Изгрев, бл.44, вх.2, ет.6, ап.17, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 087 8413883, E-mail: y.dimitrov76@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 120000 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Ален Мак - 2002 ООД ЕИК 102812364 2. Хляб и хлебни изделия ЕООД ЕИК 102010485


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор