Версия за печат

00096-2014-0001

BG-ВИДИН: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, УЛ."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 119, За: СВЕТЛАНА ТОШЕВА МИТОВА, БЪЛГАРИЯ 3700, ВИДИН, Тел.: 094 600882, E-mail: csmp_vd@abv.bg, Факс: 094 600886

Място/места за контакт: СВЕТЛАНА ТОШЕВА МИТОВА
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива за реанимобилите на ЦСМП-Видин и филиалите му за 2015 г.: бензин А95Н и дизелово гориво

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Бензиностанция на продавача на територията на област Видин и Р.България
Код NUTS: BG311
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на горива за реанимобилите на ЦСМП-Видин и филиалите му за 2015 г.: Бензин А95Н- 200 л. и дизелово гориво- 42000 л.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132000, 09134200

Описание:

Бензин
Дизелово гориво

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
81144 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 815 / Обособена позиция №: / Заглавие:Борсов договор, чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова борса" АД
V.1) Дата на сключване договора
03.12.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.11.2014 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Петрол АД БУЛСТАТ 831496285, ул."Черни връх" 43, България 1000, София, Тел.: 0887 669135

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 89317 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 81144 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Петрол АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Прогнозен общ размер за 2015 г.- 42200 л. за 81144 лв. без ДДС. Предмета на поръчката е доставка на стоки- горива, определени по списък, предложен от държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на закона.