Версия за печат

00396-2014-0001

BG-Борово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 304 от 30.04.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00396-2014-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Извършване на строителни работи по Технически инвестиционни проекти на Община Борово по обособени позиции, както следва: Об.п. №1: Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; Об.п. №2: Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово; Об.п.№3: Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка;Об.п.№ 4: Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: ... от 12.08.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ" АД, ЕИК: 203260464 - правоприемник на «КРИС ГРУП» ЕООД, ЕИК: 117675430, общ. Столична, район “Красно село”, ул. “Владайска” № 75, вх.А, ет.4, България 1606, София, Тел.: 088 8866660

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на строителни работи по Технически инвестиционни проекти на Община Борово по обособени позиции, както следва: 1. По об.п. №1: Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; 2. По об.п. №2: Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово; 3. По об.п.№3: Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; 4. По об.п.№ 4: Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт, в съответствие с предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Техническото предложение, Ценовата оферта, КСС и линеен график, които са неразделна част от договора и в съответствие с процедурните документи.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност посочена в договора
618898.32 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

19.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Промяна на страна по договора, поради преобразуване на дружеството-изпълнител ; Преди промяната: Изпълнител по договора - «Крис Груп» ЕООД, ЕИК:117675430 ; След промяната: Изпълнител по договора - "ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ" АД, ЕИК: 203260464 - правоприемник; Правно основание: чл. 43, ал.7 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
618896.53 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Обектите, предмет на договора, са финансирани от МИП съгласно т.18.1, 18.2, 18.3, И 18.4 от Приложение №1 към чл.1, ал.2, т.1 от ПМС № 19 от 2014г. (изм. с ПМС №333/17.10.2014г., обн.ДВ бр.88 от 2014г.), по ПИП «Растеж и устойчиво развитие на регионите» през 2014г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

14.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Любенов Георгиев
Длъжност: Кмет на Община Борово