00896-2015-0001

BG-Панагюрище: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ЕКО МЕДЕТ" ЕООД, ул."Георги Бенковски"№7, етаж 2, За: инж. Костадин Хараланов, Р.БЪЛГАРИЯ 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Място/места за контакт: "Еко Медет" ЕООД, ул.Георги Бенковски"№7, етаж 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача: http://ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150112kglB27436.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за оставащи и довършителни СМР за обект: Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг” – Първи етап – Управление на води. Подобект № 1 и Подобект № 2”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Площадката на рудник "Медет", находяща се на територията на Община Панагюрище и Община Златица.
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С изпълнението на обществената поръчка ще бъдат реализирани следните оставащи и довършителни строително - монтажни работи по подобекти, както следва: Подобект № 1 обхваща: Ремонт и възстановяване на съществуващи канали за отвеждане на чисти води в река Медетска. Изграждане на отводнителни тръбопроводи (от полиетиленови тръби РЕВП) и съоръжения, възстановяване на помпена станция за отвеждане на замърсените води от района и заустването им в рудник „Медет”, при следната схема за отвеждане на водите от водосбора на р. Медетска: • Отвеждане на чистите води: Чистите води да бъдат отведени и заустени в река Медетска със съоръжения: 1. Съществуващ канал по западния скат К1(обща дължина 7967 м, от които земен профил 5625 м, и канал с облицовани бетонови плочи 2342 м.). 2. Колектор по съществуващото корито на р. Медетска (ремонтни работи на открития канал, изграждане на бараж и дренажна система за улавяне на замърсените води, новоизграден ст.б. канал правоъгълен с дължина 1060 м с р/ри 2/2 м за корекция на р. Медетска след тунела. Към момента е изпълнен участък от 770 м. и оставащи за изпълнение, предмет на обществената поръчка са 290 м . • Отвеждане на замърсените води: В проекта е предвидено всички замърсени води да бъдат отведени с тръбопроводи и заустени в съществуващия котлован. Формирани са два потока: - Първи поток (преди тунела) гравитачно ще отвежда замърсените води от голямо южно, малко южно и източно насипища в тунела на съществуващия хвостопровод. Към момента са изградени предвидените в проекта баражи, тръбопроводи от полиетиленови тръби РЕВП ф 160, р= 0,6 мра с дължина 2425 м, и 1500 м с тръби РЕВП ф 200, р= 0,6 мра. Изпълнени са и предвидените в проекта ревизионни шахти. - Втори поток (след тунела) гравитачно ще отвежда замърсените води от западно, северозападно и северно насипища в новопроектираната помпена станция с резервоар, откъдето замърсените води се припомпват в тунела на хвостопровода към котлована на рудника. Преди заустването в котлована водните количества на двата потока ще се измерват с разходомери, разположени в шахна. За улавяне на всички замърсени води от Втория поток се предвиждат следните дейности: реконструкция на съществуващия бараж при „Кантона”, изжраждане на дренаж за замърсени води, възстановяване на помпена станция (ПС) с резервоар 50 м3 и 2 бр. помпи, като ел. захранването ще става от съществуваща ПС след тунела. От ПС при „Кантона” до измерителната шахта преди заустването на замърсените води в дерето преди котлована се предвижда тласкател ПЕВП ф 250 с обща дължина 2306 м. разделен на три участъка , р= 1,6 до 0.6мра.Тласкателят е разположен в бетонов канал с капаци. Подобект № 2 обхваща: Изграждане на канал за коригиране на Киселешко дере за отвеждане на чисти води (с дължина 2892 м, земнонасипен канал с кюне от ст.б. плочи). Строителството на обекта е започнало на 08.12.2009 г. Договорът за строителство е прекратен на 31.12.2013 г., поради изтичане на срока за изпълнение.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45240000, 45247110, 45232453

Описание:

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Строителни и монтажни работи на канали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на отводнителни системи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейносттите по видове и обем са посочени в Количествената сметка от документацията.

Прогнозна стойност без ДДС
2519000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

17


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банковата сметка на "Еко Медет" ЕООД, гр.Панагюрище или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Размерът на гаранцията за участие е 25 190 лв. (двадесет и пет хиляди сто и деветдесет). Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника. 2. Гаранция за изпълнение на договора - парична сума, преведена по банкова сметка на "Еко Медет" ЕООД, гр.Панагюрище или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от цената на договора без ДДС, със срок на валидност, обезпечаващ приемането на обекта с протокол от държавна приемателна комисия. 3. Банкова сметка на "Еко Медет" ЕООД, гр.Панагюрище: "Централна кооперативна банка" АД, гр.Панагюрище,IBAN: BG 40 CECB 9790 10 B610 5001, BIC: CECBBGSF;

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената поетапно, както следва: ежемесечно на база Акт обр.19 за изпълнените видове и количества работи през съответния месец, представен от Изпълнителя, проверен и сертифициран от Възложителя, СН и представител на МИ, изцяло по банков път, след като средствата предвидени за изпълнението на съответнатата работа, изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се преведат от Министерството на икономиката /МИ/ по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условията и сроковете, уговорени в договора между страните. Забележка: За 2015 година няма осигурено финансиране за цялостно изпълнение на обекта от Държавния бюджет на Р. България.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6, вр. чл. 5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията трябва да отговаря на четвърта група, втора категория (за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "к" от ЗУТ - мини, рудници, кариери, вт.ч. и ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им). В случай че участникът е обединение/консорциум горното изискване се отнася за партньорите, които ще извършват строителството. Подизпълнителите следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6, вр. чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията трябва да отговаря на съответната група и категория, изискваща се за съответната част от работата, която ще извършва подизпълнителя. 2. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗOП и обявените изисквания от възложителя в документацията за участие. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. От споразумението следва да е видно какво е разпределението на предмета на поръчката между отделните участници в него. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата с една декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП /съгласно приложен в документацията образец/. Тези изисквания (по настоящата т. 3) се прилагат и за подизпълнителите. Когато участник е чуждестранно физическо или юридическо лице, се прилагат и реда и условията, посочени в чл. 48 от ЗОП. 7. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчката чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата в което е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 8. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участниците доказват икономическо - финансовото си състояние с един или няколко от следните документи: 1.1. Банково удостоверение (или друг удостоверителен документ, издаден от банка), който трябва да съдържа следните задължителни реквизити: уверение от съответна банка, че участникът притежава към момента на издаване на удостоверението (референцията) наличен собствен финансов ресурс или достъп до кредитна линия в размер на 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) лева. Датата на издаване на удостоверението трябва да е с дата не по-рано от 30 (тридесет) дни преди датата на подаване на офертата. В случай, че участникът има достъп до кредитна линия в удостоверението трябва да е вписано колко неусвоен финансов ресурс по кредитната линия е наличен. Задължително условие е по кредитната линия да е наличен не по-малко от 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) лева финансов ресурс, който в случай, че участникът бъде избран за изпълнител ще бъде използван конкретно за настоящата процедура, което обстоятелство представляващия участника декларира с писмена декларация със свободен текст. 1.2. Годишен финансов отчет за 2013г. или някоя от съставните му части /в случай, че изисквания ГФО или някоя от неговите съставните части не е публикуван в публичен регистър/, от който да се доказва наличието на собствени парични средства в размер на 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) лева.
Минимални изисквания: Участниците следва да докажат наличен собствен финансов ресурс или достъп до кредитна линия в размер 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) лева. Датата на издаване на удостоверението трябва да е с дата не по-рано от 30 (тридесет) дни преди датата на подаване на офертата. В случай, че участникът има достъп до кредитна линия в удостоверението трябва да е вписано колко неусвоен финансов ресурс по кредитната линия е наличен. Задължително условие е по кредитната линия да е наличен не по-малко от 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) лева финансов ресурс, който в случай, че участникът бъде избран за изпълнител ще бъде използван конкретно за настоящата процедура, което обстоятелство представляващия участника декларира с писмена декларация със свободен текст. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.1. Списък на изпълнени договори за строителство през последните 5 години считано до датата на подаване на офертата - (Приложение № 9) 1.2. Списък на изпълнените договори за обекти, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 5 години считано до датата на подаване на офертата – (Приложение № 10), към който да бъдат приложат и поне един от следните документи: а) справка, в която да бъдат посочени публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение които съдържат вид и обем, дата на приключване, място в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности 3. Копие от валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно чл. 49 ал.3 от ЗОП за допускане до участие в процедурата на участниците, установени в друга-държава членка на ЕС възложителят няма право да изиска набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. Участниците трябва да представят декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. Представят се: 3.1. Заверено копие от застраховка за професионална отговорност за 2015 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на строителство и 3.2. Декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора; 4. Заверено копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружено от валиден талон за 2015 г. Регистрацията трябва да отговаря на четвърта група, втора категория, съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване на Централния професионален регистър на строителя (за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "к" от ЗУТ - мини, рудници, кариери, вт.ч. и ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им). Вписването в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за ЕИП, има сила на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите за които е издадено. 5.Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на експерти: 5.1. Декларация-списък на служителите/експертите, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка (Приложение № 11); 5.2. Декларация за ангажираност на експерт (Приложение № 12); . 5.3. Удостоверение за лицето, което ще осъществява функция "Координатор по безопасност и здраве" 6. Копия на валидни сертификати по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 18001 OHSAS или еквивалентни на тях или други валидни документи, които доказват внедрени мерки за управление на качеството, безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда, с обхват на сертификацията, съответстващ на предмета на поръчката. 7. Справка (свободен текст) за изпълнителския състав, ангажиран за изпълнението на договора, която да съдържа броя и квалификацията на работниците. 8. Справка-декларация (Приложение 19) за оборудването и механизацията, с които участникът разполага за изпълнението на поръчката.
Минимални изисквания: 1.Участниците (общо обединението) трябва да имат най-малко 3 (три) изпълнени договори за обекти, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 5 години считано до датата на подаване на офертата. Под „обекти, еднакви или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: изграждане и реконструкция на „ВиК” и „ХТС” съоръжения - открити бетонови, стоманобетонови канали, водопроводни и канализационни мрежи, помпени станции, укрепване бреговете и корекции на реки и др. 2.Участниците трябва да притежават валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност - чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Да бъде представено заверено копие от застраховка за професионална отговорност за 2015 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както и декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. 3. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията трябва да отговаря на четвърта група, втора категория, за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "к" от ЗУТ. 4. Участниците следва да разполагат с ключови експерти, които ще използват при изпълнението на обществената поръчка, които да отговарят на следните минимални изисквания за професионална квалификация и опит, както следва: 4.1. Ръководител обект - висше образование степен "магистър" или еквивалентно, квалификация строит. инженер, специалност "ХТС", "ВиК" или еквивалентна, опит в обл. на строителството на обекти, сходни с предмета на общ. поръчка -минимум 5 г . и участие като р-л при изпълнение на поне 1 обект, сходен с обекта на настоящата поръчка.; 4.2.Технически ръководител на обекта-технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ или еквивалентно, професионален стаж минимум 5 г. 4.3.Специалист-контрол по качеството- строителен инженер,притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строит. продукти със съществ. изисквания, или еквивалентно с професионален стаж не по-малко от 3 години; 4.4.Специалист- координатор по безопасност и здраве-да притежава валидно удостоверение за длъжностно лице по безоп. и здраве в строителството или еквивалентно с минимум 3 г. професионален стаж. 5. Участниците да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, или еквивалентни на тях или други валидни документи, които доказват внедрени мерки за управление на качеството, безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда - представя се копие от валиден сертификат, като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката. 6. Участниците трябва да притежават следната собствена или предоставена под наем строителна механизация: - Автокран - до 10 т - Апарат за челно свързване на РЕ – тръби - Багер 0,51- 0,65 м3 - Булдозер 90 - 108 к.с. - Валяк стат. самоходен до 10 т. - Електро пробивна машина - Електроагрегат преносим - Електрожен комплект - Компресор подвижен до 11 м3/мин. - Къртач комплект - Оксижен комплект - Самосвал - 2 броя
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка - П1. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка - 50%. Оценяват се предложените от участниците технологично-строителна програма и линеен график при спазване на стъпките и критериите за оценяване, посочени в методиката по този показател.; тежест: 50
Показател: Ценово предложение - П2. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. За всеки участник ценовото предложение се оценява по следната формула: П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки).; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение - П3. Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П3 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки).; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.02.2015 г.  Час: 14:00
Платими документи

ДА

Цена: 96 BGN
Условия и начин на плащане

Само въз основа на отправено изрично искане от заинтересовано лице за получаване на документацията за участие в процедурата на хартиен носител, се заплаща цена за закупуване в размер на 96 лв. с включен ДДС, всеки работен ден от 9.00 до 14.00 часа до изтичане на срока на получаването й, като заплащането става по банковата сметка на „Еко Медет” ЕООД: Банка "ЦКБ"АД, офис Панагюрище, IBAN:BG 40 CECB979010B6105001, BIC:CECBBGSF. Всички разходи по изпращането на документацията до адреса на заинтересованото лице са изцяло за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.02.2015 г.  Час: 14:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.02.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр.Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" № 7, етаж 2.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП;РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП;

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ