Версия за печат

02709-2015-0003

BG-Годеч: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП - Враца, ТП Държавно горско стопанство - Годеч, пл."Свобода" №3, За: Нели Милкова Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg

Място/места за контакт: ДГС Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htt/www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150108usBo3998407.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС Годеч със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Имущество”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” и “Трудова злополука на служителите”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: гр.Годеч, пл."Свобода" №3
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС Годеч със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Имущество”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” и “Трудова злополука на служителите” на максимална прогнозна стойност 2 600 /две хиляди и шестотин/ лева. Обща застрахователна сума 2 600 /две хиляди и шестотин/ лева по видове застраховки както следва: • „Гражданска отговорност” на автомобилистите - 1000 лв. • „Трудова злополука на служителите”- 360 лв. • „Гражданска отговорност при съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие” - 60 лв. • “Имущество” – 180 лева • „Автокаско” – 1000 лева

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

6 бр. застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите"; 23 бр. застраховка "Трудова злополука" 2 бр. застраховка "Имущество"; 8 бр. застраховка "Гражданска отговорност при употреба и носене на огнестрелно оръжие" 1 бр. застраховка "Автокаско".

Прогнозна стойност без ДДС
2600 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: а) Всеки участник внася гаранция за участие, която е абсолютна сума в размер на 1% от стойността на поръчката, а именно: 26.00 / двадесет и шест/ лева. б) Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. в)Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, тя следва да бъде преведена по банковата сметка на СЗДП ТП ДГС Годеч: IBAN BG62STSA93000021395719, BIC: STSABGSF при Банка ДСК офис Годеч. г) В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие – Открита процедура за избор на изпълнител на дейността застраховане на имуществото и служителите на ТП ДГС Годеч.” д) Гаранцията за участие, когато е под формата на банкова гаранция, следва да бъде безусловна и неотменима и със срока на валидност на офертата – 90 дни, считано от крайната дата на подаване на офертата, определен съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, изречение трето от Закона за задълженията и договорите (когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът). е) Комисията няма да приема за валидна гаранция за участие, която е внесена/учредена след крайния срок за подаване на офертите, с цел осигуряване на равнопоставеност между всички участници в процедурата. Внесената гаранция за участие е задължителен елемент от фактическия състав по подаване на оферта за участие и следва да е налице към момента на подаването на офертата. ж) Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. з) Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението на възложителя – до решаване на спора. Гаранцията за участие се освобождава след влизане в сила на решението във връзка с обжалването, независимо от изхода на спора. и) Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: - участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; - участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. й) Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител. В същия срок се освобождават гаранциите на всички участници при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. к) Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. л) Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР: а) В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора. б) Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. в) Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване. г) Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на възложителя СЗДП ТП ДГС Годеч. IBAN BG62STSA93000021395719, BIC: STSABGSF при Банка ДСК офис Годеч. д) Условията за гаранцията за изпълнение се уточняват в договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение предмета на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя договорените стойности по застрахователните полици.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридечски лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 1. В откритата процедура с предмет „Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС Годеч със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Имущество”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” и “Трудова злополука на служителите” , може да участва всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, което притежава качеството застраховател, съгласно чл. 8 от Кодекса за застраховане. 2. Не може да участва лице, за което са налице обстоятелствата, предвидени в чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП. 3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта като не се приемат варианти. 4. Участниците в процедурата се представляват от ръководителите си или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. 5. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в документацията за участие. 6. До изтичане на срока за подаване на офертата, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. 7.Не се допуска участник в процедурата да бъде подизпълнител на друг участник. II.ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОФЕРТАТА 1. Офертите трябва се представят в деловодството на СЗДП ТП ДГС Годеч на адрес: СЗДП-ТП ДГС Годеч, гр.Годеч, общ.Годеч, ПК 2240, пл. „Свобода“ № 3 в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на Раздел ІІ от Закона за обществени поръчки. 2. Офертата следва да бъде изпратена така, че да пристигне в деловодството на ТП ДГС Годеч преди срока в който могат да бъдат подадени офертите. 3. Рискът от забава или изгубване на офертата е за Участника. 4. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 5. Върху плика участникът посочва име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 6. Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни надписани плика, както следва: - плик № 1 с надпис „Документи за подбор”; - плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; - плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЕ СЕ ИЗИСКВАТ
Минимални изисквания: НЕ СЕ ИЗИСКВАТ
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Забележка: Сходен с предмета на поръчката са услуги и договори за предоставяне на застрахователни услуги. 2. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително и на лицата, отговарящи за извършване на услугата.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да са извършвали услуги в областта на застрахователното дело. 2.Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Необходимо е участниците да притежават качеството застраховател, съгласно чл. 8 от Кодекса за застраховане.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.02.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Годеч, административната сграда на ТП ДГС Годеч, пл."Свобода" №3, етаж трети

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбите се подават по реда на глава единадесета от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ