Версия за печат

00272-2015-0001

BG-с. Ружинци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 006 от 06.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ул. ”Георги Димитров” № 31, За: Евтим Евтимов, РБЪЛГАРИЯ 3930, с. Ружинци, Тел.: 0934 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци””, съгласно чл.162 от ЗУТ. Авторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци”, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по ПРСР 2007-2013г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 05/322/01075 от 06.12.2013г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За изготвяне на технически проект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци”, община Ружинци е сключила договор за проектиране с фирма „РНБУЛ-Строй” ООД, с оглед на кратките срокове за фирмата възлага проектирането на подизпълнители - фирма „Лобос 6” ЕООД, гр.София, която от своя страна възлага на „Ландпроект” ЕООД да изготви технически проект част „Пътна”. Техническия проект включва следните части : Геодезия, Пътна, Пожарна безопасност и ПБЗ. Част Геодезия е изготвен от фирма „Лобос 6” ЕООД, гр.София, представлявано от инж. Христо Божинов, подпечатан от проектанти инж. Христо Божинов и инж. Фредерика Жадалова, Част Пътна и изготвен от фирма „Ландпроект” ЕООД, гр. София, представлявана от инж. Фредерика Жадалова, подпечатан от проектанти инж. Христо Божинов и инж. Фредерика Жадалова, Част Пожарна безопасност изготвен от инж. Васил Стоянов, подпечатан от проектанти инж. Васил Стоянов, инж. Христо Божинов и инж. Фредерика Жадалова и Част ПБЗ от изготвен от фирма „Ландпроект” ЕООД, гр. София, представлявана от инж. Фредерика Жадалова, подпечатан от проектант инж. Фредерика Жадалова. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.8, във връзка с чл. 2 от ЗАПСП проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обекти на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, Изпълнителят на работните проекти е запазил авторското си право върху проектите. Предвид обстоятелството, че обектите на интервенция спадат към ІІІ-та (трета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.6, ал.3 и чл.7 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор на основание чл.162 от ЗУТ. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на проектантите по отношение на техническия проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажните работи за обектите, е необходимо вменяване на проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските права на изпълнителя на инвестиционния проект. За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на същите изпълнители, осъществили проектирането. С писмо вх. № 5564/ 16.12.2014 г. до община Ружинци от инж. Христо Божинов, управител на фирма „Лобос6” ЕООД, гр. София, същия декларира , че за извършване на авторски надзор на проект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци”, ще осигури в екипа си проектантите изготвили съответните части по проекта, а именно инж. Васил Стоянов и инж. Фредерика Жадалова. С оглед на изложеното община Ружинци отправя покана на фирма „Лобос 6” ЕООД, гр.София, представлявано от инж. Христо Божинов за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ЛОБОС 6“ ЕООД, ЕИК 175085282, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ОВЧА КУПЕЛ бл. 30 вх.Г ет.2 ап.5.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http: //www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

І. За участие в процедурата на договаряне без обявление следва да представите следните документи: 1. Представяне на участника – Образец № 1; 2. Валидна застрахователна полица на «Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалетна) за проектант, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за четвърта категория строеж.; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №2; 4. Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката – ще упражняват авторския надзор по съответните части от проектната документация-Образец № 3; 5. Попълнена и подписана декларация за съгласие на член от екипа на проектанта да упражнява авторски надзор по време на строителството- Образец № 4; 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- Образец № 5; 7. Оферта за участие – образец № 6. ІІ. Стойността на услугата за упражняване на авторския надзор е: до 70 000 лв. /седемдесет хиляди лева/ без ДДС; ІІІ. Краен срок за получаване на документите от поканените лица: 26.01.2015 г. – 10,00 ч. в Деловодството на Община Ружинци, с. Ружинци 3930, обл. Видин, ул. ”Георги Димитров” № 31. ІV. Място и дата за провеждане на договарянето: Заседателната зала на община Ружинци, с. Ружинци 3930, обл. Видин, ул. ”Георги Димитров” № 31, на 26.01.2015г., 11,00 часа. При промяна на датата и часа на договарянето, поканените лица ще бъдат уведомени своевременно.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Митко Младенов Иванов
Длъжност: Зам. кмет на община Ружинци