Версия за печат

00040-2013-0028

BG-Свиленград:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Свиленград, бул. "България" №32, За: Светлана Петева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74331, E-mail: еuroproject_svgr@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 316

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 936 от 25.04.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00040-2013-0028
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Избор на изпълнител на СМР за изграждане на многофункционална спортна зала и две мини футболни игрища по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 23.08.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ДЖИ ПИ ГРУП" ООД; ЕИК: 131124561, бул."Черни връх" 59А, Република България 1000, София, Тел.: 02 8169900, Факс: 02 8169999

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

СМР за изграждане на многофункционална спортна зала и две мини футболни игрища по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

5

ІII.7) Стойност посочена в договора
5531024.02 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

07.01.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6548951.39 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

08.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Георги Стоянов Манолов
Длъжност: Кмет на Община Свиленград