Версия за печат

00040-2013-0041

BG-Свиленград:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Свиленград, бул. "България"№32, За: Светлана Динкова, Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74331; 0379 74308, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 316,стая 308
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1787 от 16.07.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00040-2013-0041
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект: "Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 29.10.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

" Рила Консулт"ЕООД, ЕИК:175292784, район "Триадица", ул."Цар Асен" №8, ет.1, ап.3, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8620540, Факс: 02 8620540

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект: "Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

15.07.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
18000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

07.01.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
21600 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

08.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Георги Стоянов Манолов
Длъжност: Кмет на Община Свиленград