Версия за печат

02538-2013-0351

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военноокръжна прокуратура - София, ул."Позитано" № 24а, За: Марияна Шерденкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9216063, E-mail: svop@prb.bg, Факс: 02 9819349

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/vopsofia/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/vopsofia/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-3 от 11.11.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0351
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Поддръжка на софтуера за работната заплата за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 16.12.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Омега Софт" - ООД ЕИК 831635482, ул."Руски войн" № 4а, Република България 1000, София, Тел.: 02 4396862, E-mail: sales@omegasoft.bg, Факс: 02 4396862

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.omegasoft.bg.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Поддръжка на софуера за работната заплата за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
361.84 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

16.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
361.84 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: СПАС ТОДОРОВ ИЛИЕВ
Длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ВОЕННООКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ВОЕННООКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ