Версия за печат

02538-2013-0168

BG-гр.Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Районна прокуратура гр.Пловдив, пл. „Съединение” № 3 ет.VІ, За: Пламенка Стойнова Димова, Република България 4000, гр.Пловдив, Тел.: 032 600302, E-mail: rprok@plv.prb.bg , sad_admin_rp@plv.prb.bg, Факс: 032 625878

Място/места за контакт: пл. „Съединение” № 3 ет.VІ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg/rpplovdiv/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/rpplovdiv/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-002 от 20.09.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0168
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Пловдив


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 002 от 06.01.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

МЦСИП „Лечител” ООД, бул.”Марица” №100, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 638040, Факс: 032 651748

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.odiko.net/.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

ІII.5) Предмет на договора

Договорът е за извършване на периодични медицински прегледи на работещите в Районна прокуратура гр.Пловдив, съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 7 от 15.08 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Съдържанието на задължителните периодични медицински прегледи и изследвания е определено съгласно Приложение № 5 към Наредба № 3/1987 г. и предписания от обслужващата Служба по трудова медицина. Персонала на Районна прокуратура гр.Пловдив е 93 човека, като посочената от възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна но време на изпълнение на поръчката.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
2015.94 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

05.01.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 90.19% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договорът е прекратен поради изтичане на срокът, без да са достигнети прогнозните количества и стойности.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1818.3 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Гергана Найденова Мутафова
Длъжност: Административен ръководител - Районен прокурор на Районна прокуратура гр.Пловдив