01073-2015-0001

BG-Мъглиж: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мъглиж, пл. Трети март № 32, За: Зорница Светославова, Р. България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 2120, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Място/места за контакт: Мъглиж, пл. Трети март № 32

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача: http://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_s_predmet_predostaviane_na_uslugi_po_smetoizvozvane_na_tvardi_bitovi_otpadatci-545-1.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪДОВЕ ЗА СМЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 16
Място на изпълнение: Община Мъглиж
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Община Мъглиж ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж”. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 6000 тона. За периода на изпълнение на договора се очаква да бъдат генерирани около 18 000 тона отпадъци. Посочената стойност не е константна за периода на изпълнение на договора и не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с достигането или завишението й. Сметоизвозването ще се извършва както на територията на град Мъглиж, така и в селата в община Мъглиж, описани подробно в техническите спецификации, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Извозването на ТБО ще се извършва на територията на депото в град Гурково, намиращо се на 27 км от гр. Мъглиж (Общински център). Сметосъбиратането ще се извършва със съдове осигурени от Възложителя, като изпълнителят следва да осигури определен брой резервни съдове за събиране на отпадъци в случай на установени унищожени, изгубени или повредени съдове. Предвиденият минимален брой съдове с които ще се осъществява поръчка и предвидената честота на обслужване на съдовете на всяко населено място са посочени в техническите спецификации.Изпълнителят извършва дейността по сметоизвозване със собствена собствена и/или наета и/или ползвана на друго правно основание техника и механизация. Пълно описание на предмета на настоящата обществена поръчка се съдържа в Разлед II. Технически спецификации, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Важно!!! При подписване на договор с избрания за изпълнител на обществена поръчка с предмет„Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж” същият, съгласно чл. 42, ал.1, т.4 от ЗОП следва да представи Копие на валиден Регистрационен документ съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО / отм.) или копие на валидно Разрешение за извършване на дейности по чл. 35 от ЗУО, даващ му право да извършва дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци на територията на Община Мъглиж.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Община Мъглиж ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж”. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 6000 тона. За периода на изпълнение на договора се очаква да бъдат генерирани около 18 000 тона отпадъци. Посочената стойност не е константна за периода на изпълнение на договора и не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с достигането или завишението й.Общ брой жители на територията на общината - 10 803 хил. души. Посочената стойност не е константна за периода на изпълнение на договора и не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с достигането или завишението й. Сметоизвозването ще се извършва както на територията на град Мъглиж, така и в селата в община Мъглиж, описани подробно в техническите спецификации, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Извозването на ТБО ще се извършва на територията на депото в град Гурково, намиращо се на 27 км от гр. Мъглиж (Общински център). Сметосъбиратането ще се извършва със съдове осигурени от Възложителя, като изпълнителят следва да осигури определен брой резервни съдове за събиране на отпадъци в случай на установени унищожени, изгубени или повредени съдове. Предвиденият минимален брой съдове с които ще се осъществява поръчка и предвидената честота на обслужване на съдовете на всяко населено място са посочени в техническите спецификации. Изпълнителят извършва дейността по сметоизвозване със собствена собствена и/или наета и/или ползвана на друго правно основание техника и механизация. Пълно описание на предмета на настоящата обществена поръчка се съдържа в Разлед II. Технически спецификации, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Прогнозната стойност на поръчката е 375 000лв. (триста седемдесет и пет хиляди) без ДДС. Финансирането на дейностите по договора се осигурява от приходи такса „битови отпадъци”. Финансирането на тези дейности и плащането по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетата съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общински съвет Мъглиж план-сметка за всяка календарна година от действието на договора.

Прогнозна стойност без ДДС
375000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 3 700,00 BGN (три хиляди и седемстотин) лева.Гаранцията за участие може да се внесе в брой на касата на Община Мъглиж, град Мъглиж, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Мъглиж (в лева): Инвестбанк АД,кл. София – Арсеналски, BG 49 IORT 8038 3300 3885 00 При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: безусловна и неотменима; в полза на Община Мъглиж; със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка; за настоящата обществена поръчка. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Мъглиж. Инвестбанк АД, кл. София – Арсеналски BG 49 IORT 8038 3300 3885 00 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: безусловна и неотменима; в полза на Община Мъглиж; със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на дейностите по договора се осигурява от приходи такса „битови отпадъци”. Финансирането на тези дейности и плащането по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетата съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общински съвет Мъглиж план-сметка за всяка календарна година от действието на договора. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период от един месец на база реално извършена работа по приетите единични цени на услугите, след подписване на протокол за приемане на извършената работа и представяне на фактура. Плащанията се осъществяват в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на всеки отчетен период и след представяне от Изпълнителя на първични счетоводни документи . Всички плащания по изпълнението на обществената поръчка ще се извършват по банков път в български лева, съгласно представените от кандидатът, избран за изпълнител калкулации с елементи на ценообразуване и след издаване на съответната фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Когато Участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. За обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно декларирането им от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Важно!!! При подписване на договор с избрания за изпълнител на обществена поръчка с предмет„Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж” същият, съгласно чл. 42, ал.1, т.4 от ЗОП следва да представи Копие на валиден Регистрационен документ съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО / отм.) или копие на валидно Разрешение за извършване на дейности по чл. 35 от ЗУО, даващ му право да извършва дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци на територията на Община Мъглиж.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор” и наименование на участника; ПЛИК “2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименование на участника и ПЛИК “3” с надпис “Предлагана цена” и наименование на участника. Плик № 1- „Документи за подбор” съдържащ: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника –Образец №1, което включва:посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и следните приложения: - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако е приложимо) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – Образец №2; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Образец №3; 7) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №4; 8) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по банкова сметка или документ за вснесена сума в касата на Възложителя; 9) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Образец №5; 10) Документи за доказване на изискванията към техническите възможности и/или квалификация на участниците- съгласно раздел III. 2. 3 от настоящото обявление. 11) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №8 ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” Образец №9 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Работна програма, неразделна част от него.Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 9 на участникът следва да съдържа предложение относно Срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за ТБО, посочен в календарни дни. Работна програма - (същата следва да бъде изготвена в пълно съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и условията на процедурата) ПЛИК № 3 - „Предлагана цена” образеца за предложение на цена „Ценова оферта“ - Образец №10. Към Ценовата оферта се представя - Анализи и калкулации на предложените единични цени и машиносмени. Забележка: Извън плика с надпис „Предлагана цена“ не трябва да е посочена никаква информация за цената.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Списък на услуги по сметоизвозване на битови отпадъци в урбанизирани територии, за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му)-Образец №6 Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод 2) Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на предмета на обществената поръчка- Образец №7 При участие на обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод 3.1) Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват сметоизвозване на отпадъци или сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; 3.2) Копие на валиден сертификат за внедрена Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват сметоизвозване или сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод Съгласно чл. 51а кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1) Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга по сметоизвозване и/или сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в урбанизирана/и територия/и. Съгласно чл. 25, ал.8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече участници в обединението. 2) Участникът следва да разполага с техническо оборудване и механизация за изпълнение на поръчката, минимум: Специализирана техника и машини: - Сметоизвозващи автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на контейнери тип „Бобър” 1.1 м3 и кофи с вместимост 110 л. и 240 л.- 3 броя; Сметосъбиращите автомобили трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 3 или еквивалент. - Специализиран автомобил (самосвал) - за нерегламентирани сметища и извозване на едрогабаритни отпадъци, зелени отпадъци, клони и др.– 1 бр; Самосвала трябва да бъде с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 3 или еквивалент; - Специализиран камион за измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци – 1 бр. Специализирано оборудване – Кофа с обем 240л. (PVC или еквивалент) - 200 бр. нови и неупотребявани; – Контейнер тип“Бобър“ с обем 1100 л. (метални или полиетелин с висока плътност - HDPE), в т.ч. – не по малко от 20 бр. - нови и неупотребявани; – не по малко от 50 бр. (не е необходимо да са нови, а технически годни/, които да заменят други в случай, че има унищожени, изгубени или повредени; Съгласно чл. 25, ал.8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече участници в обединението. 3) Участникът трябва да има внедрена система за управление на - качеството по ISO 9001:2008 с обхват сметоизвозване на отпадъци или сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; - околната среда ISO 14001:2004 с обхват сметоизвозване на отпадъци или сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Съгласно чл. 25, ал.8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече участници в обединението. На основание чл. 69 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за въз¬лагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от техническите изисквания, посочени в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за поръч¬ката и след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Работна програма - Р (Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката - до 50т., Анализ на основните рискове - до 45т., Опазване на околната среда по времена изпълнението на предмета на договора - до 5т.); тежест: 50
Показател: Срок за реакция - СР; тежест: 10
Показател: Предлагана цена – ПЦ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес http://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_s_predmet_predostaviane_na_uslugi_po_smetoizvozvane_na_tvardi_bitovi_otpadatci-545-1.html – раздел „Профил на купувача ”. Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:30 часа до 15:00 часа, всеки работен ден в сградата на Община Мъглиж до изтичане на срока за получаване на офертите на адрес: Община Мъглиж гр. Мъглиж пл. „Трети март” №32 срещу заплащане на сумата от BGN 10.00 (десет лева) без ДДС. Документацията за участие се заплаща по банков път по сметка: Инвестбанк АД, кл. София – Арсеналски тръжни документи BG 78 IORT 8038 8400 3886 00 Документът за размножаване на документацията не е изискуем документ като съдържание на Плик №1 от офертата на участниците. При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата по нейното размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.02.2015 г.  Час: 11:00
Място

Община Мъглиж, гр. Мъглиж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие не се закупува. Желаещите да получат документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да изтеглят същата от сайта на Община Мъглиж, раздел "Профил на купувача" -http://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_s_predmet_predostaviane_na_uslugi_po_smetoizvozvane_na_tvardi_bitovi_otpadatci-545-1.html В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е длъжен да качи на сайта си променената документация. Възложителят се е възползвал от правото на чл. 64, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП и е намалил срока за получаване на офертите, както и от правото на чл. 64 ,ал. 3 от ЗОП, като е намалил срока за получаване на оферти със 7 /седем/ дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 /пет/ дни поради предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на Община Мъглиж, раздел "Профил на купувача" -http://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_s_predmet_predostaviane_na_uslugi_po_smetoizvozvane_na_tvardi_bitovi_otpadatci-545-1.html, поради което срокът за подаване на оферти е намален от 40 дни на 28 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ