01073-2015-0001

BG-Мъглиж:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-3 от 06.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Мъглиж, пл. Трети март № 32, За: Зорница Светославова, Р. България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 2120, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Място/места за контакт: гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача: http://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_s_predmet_predostaviane_na_uslugi_po_smetoizvozvane_na_tvardi_bitovi_otpadatci-545-1.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Община Мъглиж ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж”. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 6000 тона. За периода на изпълнение на договора се очаква да бъдат генерирани около 18 000 тона отпадъци. Посочената стойност не е константна за периода на изпълнение на договора и не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с достигането или завишението й. Посочената стойност не е константна за периода на изпълнение на договора и не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с достигането или завишението й. Сметоизвозването ще се извършва както на територията на град Мъглиж, така и в селата в община Мъглиж, описани подробно в техническите спецификации, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Извозването на ТБО ще се извършва на територията на депото в град Гурково, намиращо се на 27 км от гр. Мъглиж (Общински център). Сметосъбиратането ще се извършва със съдове осигурени от Възложителя, като изпълнителят следва да осигури определен брой резервни съдове за събиране на отпадъци в случай на установени унищожени, изгубени или повредени съдове. Предвиденият минимален брой съдове с които ще се осъществява поръчка и предвидената честота на обслужване на съдовете на всяко населено място са посочени в техническите спецификации. Изпълнителят извършва дейността по сметоизвозване със собствена собствена и/или наета и/или ползвана на друго правно основание техника и механизация. Пълно описание на предмета на настоящата обществена поръчка се съдържа в Разлед II. Технически спецификации, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка, публикувана на сайта на Община Мъглиж в раздел "Профил на купувача"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне и съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 8 от ЗОП Община Мъглиж обявява открита процедура. Услугата е със стойност, която отговаря на условията и реда за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, съгласно праговете от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на Община Мъглиж.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Господин Антонов Господинов
Длъжност: кмет на Община Мъглиж