Версия за печат

00182-2014-0011

BG-с. Венец:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА ВЕНЕЦ, ул. "Кирил и Методий" №24, За: Левент Ахмедов, Р. България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2191, E-mail: obs_vn@abv.bg, Факс: 05343 8980

Място/места за контакт: с. Венец, ул. "Кирил и Методий" №24

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.venets.bg.

Адрес на профила на купувача: www.venets.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 119 от 17.04.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00182-2014-0011
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в община Венец””


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: - от 06.08.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Дружество по ЗЗД "ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ - ВЕНЕЦ 3", ЕИК 176730202, гр.Шумен, ул. "Васил Левски" №29 ,вх.Г, Р. България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 801791, Факс: 054 801791

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в община Венец”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

06.08.2014 г. 

Крайна дата

10.12.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
9200 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

22.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
9200 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

06.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: ФАТМЕ АПТУЛА САЛИ
Длъжност: Заместник кмет на община Венец, упълномощена със Заповед № 313 от 30.12.2013 г. на Кмета на община Венец