Версия за печат

00073-2014-0014

BG-Велико Търново: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова, Явор Иванов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: отдел "Методология и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Техническа помощ за управление на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 11 (11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Велико Търново
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Техническа помощ за управление на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
255090 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: П1 - Предлагана цена; тежест: 30
Критерий: П2 - Организация на работа; тежест: 40
Критерий: П3 - Управление на риска; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 075 - 130101 от 16.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: DIR - 5112122-C013-08 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

30.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ "РИСАЙКЛИНГ КОНСУЛТ", ул. "Карамфил" 44, офис 4, България 1000, София, Тел.: 088 6302901, E-mail: ekologistica.eu@gmail.com, Факс: 02 4260522

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 450000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 255090 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г."

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД, гр. София, бул. "Джеймс Баучер" № 51, ет.17, пкод 1407, тел. 02/8629321 ОБЕДИНЕНИЕ "СПК-ППМ", гр. Шумен, ул. Васил Левски № 29, вх. Г, пкод 9700, тел. 054/801791 - "ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ" ООД, гр. Шумен, ул. Васил Левски № 29, вх. Г, пкод 9700 - "Проджект Планинг енд Мениджмънт" ООД, гр. София, бул. "Витоша" № 39, ет. 3, ап. 3 ОБЕДИНЕНИЕ "ВЕЛИКО ТЪРНОВО", гр. София, бул. Симвеоновско Шосе № 85-3, вх. А, ет. 6, пкод 1700, тел. 02/9440830 - "Фиделити груп" ООД, гр. София, ул. "Вишнева" № 16, вх. Б, ап. 9 - "БГБИОМАС" ЕООД, с. Сладка Вода, област Варна, ул. 1 -ва № 4 - "НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ" ООД, гр. София, ул. Братя Миладинови № 16, ет. 1, ап. 1 ОБЕДИНЕНИЕ "КПМГ и СВЕКО", гр. София, бул. България № 45, вх. А, пкод 1404, тел. 02/9697660 - "КПМГ България" ООД, гр. София, бул. България № 45, вх. А, пкод 1404 - "Свеко Енвргопроект" АД, гр. София, ул. "Шипченски проход" № 65, ет. 4 "Рила Консулт" ЕООД, гр. София, ул. Черни Връх № 59, пкод 1421 "Център за Европейско финансиране" ЕООД, гр. София, ул. Стара Планина № 8-10, ет. 3, офис 7, пкод 1000, тел. 02/9898404 ОБЕДИНЕНИЕ "РИСАЙКЛИНГ КОНСУЛТ", гр. София, ул. Карамфил № 44, ет. 6, пкод 1000, тел. 02/8519386 - Еко Логистик А ЕООД, гр. София, ул. Карамфил № 44, ет. 6 - Воронда ЕООД, гр. София, ул. Христо Вакарелски, бл. 13, вх. А - Евростарт 2008, гр. София, ул Димитър Манов № 33, ет. 2, оф.8