Версия за печат

00901-2013-0001

BG-Бургас:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, жк.Лазур, Парк Езеро, За: Яна Славова-Димитрова, РБългария 800, Бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://cpz-burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://cpz-burgas.bg/info/Profil_na_kupuvacha-28.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 26.08.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00901-2013-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

доставка на медикаменти за нуждите на “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 19.12.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 103267194, район Изгрев, ул.Лъчезар Станчев 5, Софама бизнес тауърс, сграда А, ет.12, РБългария 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

доставка на медикаменти за нуждите на “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
140000 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
71200 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

06.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Надя Кирова Желязкова
Длъжност: управител