Версия за печат

00334-2014-0022

BG-София: 24 - Образователни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция "Митници", ул. Г.С.Раковски № 47, За: Мариана Митева, Р БЪЛГАРИЯ 1202, София, Тел.: 02 98594108, E-mail: mariana.miteva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: митническа дейностДруго (моля пояснете): митническа дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Провеждането на специализирани курсове за обучение на служители от Агенция „Митници” за администриране и работа със специализирани софтуерни продукти за изготвяне на анализи и обработка на статистически данни IBM Cognos и управление на склада за данни на СУБД Informix”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 24
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е: „Провеждането на специализирани курсове за обучение на служители от Агенция „Митници” за администриране и работа със специализирани софтуерни продукти за изготвяне на анализи и обработка на статистически данни IBM Cognos и управление на склада за данни на СУБД Informix”. Обучението следва да се състои от 8 отделни курса, както следва: 1. номер на курса "B5259-LBG", наименование на курса "IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Advanced (V10.2)"; 2.номер на курса "B5261-LBG", наименование на курса "IBM Cognos Report Studio: Author Reports with Multidimensional Data (V10.2)"; 3. номер на курса "IX711BG", наименование на курса "IBM Informix Stored Procedures and Тriggers"; 4. новер на курса "IX812BG", наименование на курса "Informix 11.7 System Administration"; 5. номер на курса "B5258BG", наименование на курса "IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (V10.2)"; 6. номер на курса "B5252BG", наименование на курса "IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models (V10.2)"; 7. номер на курса "IX222BG", наименование на курса "Informix 11.7 Database Administration"; 8.номер на курса "B5270BG", наименование на курса "Essentials for IBM Cognos BI (V10.2)"

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80511000

Описание:

Услуги по обучение на персонала


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
151200 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 625764 от 26.09.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1602/46 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Провеждането на специализирани курсове за обучение на служители от Агенция „Митници” за администриране и работа със специализирани софтуерни продукти за изготвяне на анализи и обработка на статистически данни IBM Cognos и управление на склада за данни на СУБД Informix”
V.1) Дата на сключване договора
16.12.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ, ЕИК 131086564, ул. Пимен Зографски № 4, Р България 1172, София, Тел.: 02 9615455, E-mail: sales@ibs.bg, Факс: 02 9615456

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 152000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 151200 BGN без ДДС
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131086564, седалище и адрес на управление: София, 1172, ул. Пимен Зографски № 4


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор