Версия за печат

00038-2015-0001

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 05.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Миряна Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/112-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект /фаза: работен проект/ за обект „Източна градска улица“, в рамките на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проектът, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с изготвяне на инвестиционен проект /фаза: работен проект/ за обект „Източна градска улица“. За обекта има изготвен технически проект през 2009 г., на база на който следва да се изготви работен инвестиционен проект. Техническият проект е изготвен от Пътпроект ЕООД, гр.София. Договор № БС -368 – 08 е сключен на 07.10.2008г. въз основа на проведена процедура открит конкурс по НВМОП /отм./ Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, Изпълнителят на техническия проект за обекта е запазил авторското си право върху проекта. За изготвяне на инвестиционен проект (фаза: работен проект) за обект „Източна градска улица“ се предвижда сума в размер до 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) лв. без ДДС или 23 400 лв. (двадесет и три хиляди и четиристотин лева) с ДДС. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на Пътпроект ЕООД, гр.София по отношение на работния проект, е необходимо вменяване на проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на изпълнителя на техническия проект. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на изпълнителя изготвил техническия проект.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Пътпроект ЕООД, гр.София

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово