00032-2014-0005

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Дамян Войновски, България 1000, София, Тел.: 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: автомобилен транспорт

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 14-32-20/24.09.2014 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Общата цел на проекта е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и намаляване на административната тежест, чрез надграждане на Виртуалната система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ и предоставяне на нови електронни услуги. За изпълнението на общата цел на проекта, са поставени следните специфични цели: 1. Оптимизиране на процесите за предоставяне на електронни административни услуги; 2. Създаване на нови електронни административни услуги; 3. Създаване на условия за интегрирано административно обслужване по електронен път; 4. Изграждане на необходимият капацитет за прилагането на политиката за електронното управление; 5. Гарантиране на конфиденциалност и интегритет на информационните системи на агенцията и други администрации с които се осъществяват електронни връзки. 6. Осигуряване на надежден достъп до информационните активи на агенцията и оптимизация на използваните ресурси. 7. Да бъде осигурена оперативна съвместимо и информационна сигурност на системата съгласно действащата нормативна уредба и предписанията на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48700000, 48780000

Описание:

Софтуерни пакети за обслужващи цели
Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Следва да се разработят и внедрят във Виртуална система за електронно-комуникативна връзка следните електронни услуги: • Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България. • Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България. • Издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България. • Издаване на дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България • Продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България. • Продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България. • Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България. • Промени в списъка на превозни средства към лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България. • Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност по Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Дейността трябва да започне с технологичен анализ и преглед на нормативната база, касаеща предоставянето на цитираните административни услуги и предложения за нейното изменение и допълнение с оглед възможностите за предоставяне на услугите по електронен път и събирането на информация по служебен път (прилагане на принципа за служебното начало). Трябва да се създаде референтен модел на услугите (по отделни услуги или група услуги). Новите електронни услуги трябва да бъдат интегрирани към Административната информационна система на ИААА и ЕСОЕД Да бъде извършено обучение на най-малко 30 служители за работа със системата и 10 обучители за работа с разработените електронни административни услуги.

Прогнозна стойност без ДДС
352084 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

11


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участик представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка в размер на 3000 (три хиляди) лева, представена под формата парична сума или банкова гаранция по избор на участника. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие в процедурата при условията на чл. 61 от ЗОП. Гаранциите за участие на класираните и отстранените участници се освобождават по реда на чл. 62 от ЗОП. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на поръчката, съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗОП, представена под формата парична сума или банкова гаранция по избор на участника. Когато гаранциите за участие и за изпълнение са парични суми, същите се внасят по банковата сметка на Възложителя, като в нареждането за плащане следва да се посочи вида на гаранцията - за участие или изпълнение, както и наименованието на предмета на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще бъде осигурено по проект „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 14-32-20/24.09.2014 г., приоритетна ос III Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникативна среда и оперативна съвместимост, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

няма

ІІІ.1.4) Други особени условия

Необходимо е да се осигури оперативна съвместимост и информационна сигурност на разработените нови електронни административни услуги в съответствие с действащото към момента на приключване на проекта законодателство. Участниците следва да предложат подход за осигуряване на оперативна съвместимости и информационна сигурност съобразно действащата нормативна уредба. Eлектронните административни услуги трябва да отговарят на изискванията на НОИОСИС. Изпълнителят следва да осигури проверка на разработката за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, без да се предвиждат допълнителни разходи за Възложителя. При обмен на структурирани електронни документи, вписани в РИО, следва да се направи проверка за съвместимост на разработката. Изпълнителят следва да изготви документи, съдържащи тестови данни за провеждане на процедури за проверка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Копие на сертификати за внедрени системи по: • ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; • ISO 27001:2005 за управление на информационната сигурност или еквивалентен; • ISO 20000-1:2011 за управление на информационни услуги или еквивалент. Екипът на изпълнителя трябва да се състои от минимум: 1. Ръководител на проект - висше образование, минимум 5 години опит в управлението на проекти, добри познания и методологии при решаване на проблеми, добри познания и методологии при управление на проекти. 2. Системен архитект - висше образование, познания в ръководенето и управлението на бизнес процесите при разработката и внедряването на информационни системи, компетенция и познания в някоя от следните области: - управлението на корпоративни информационни технологии; - компетенция и познания по архитектурна рамка за развитие на корпоративни архитектури - методите за оценка, контрол или рискове на информационни системи 3. Ръководител на екип - висше образование, национално или международно признат сертификат за администриране на приложни сървъри, добри познания в разработването на софтуерни приложения, базирани на технологията SOA, познания и опит в управление на технологиите. 4. Софтуерти експерти - минимум трима, с минимум три години опит по специалността, висше образование в някоя от областите: машинно инженерство, математика, информационни и/или комуникационни технологии или еквивалентна специалност Всеки участник следва да представи следните документи: 1. Документите, посочени в Приложение № 2 (Списък на документите, съдържащи се в офертата). 2. Представяне на участника. 3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (в оригинал). 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - в оригинал. 5. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - в оригинал. 6. Други съотносими документи. Документи, за доказване на опитът и познанията на експертите от екипа ще бъдат изисквани единствено преди подписване на договор с избаният изпълнител, а именно: • дипломи за завършено образование; • трудови договори; • трудови книжки; • сертификати за преминато обучение; • други документи еквивалинтни на изброените.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер на не по-малко от 175 000,00 (сто седемдесет и пет хиляди) лева. За доказване наличието на финансовия ресурс участниците представят следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да има реализиран положителен общ оборот за всяка от последните три приключили финансови години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да представи списък на изпълненни договори и удостоверения за изпълнението им. Копие на сертификати за внедрени системи по: • ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; • ISO 27001:2005 за управление на информационната сигурност или еквивалентен; • ISO 20000-1:2011 за управление на информационни услуги или еквивалент. Екипът на изпълнителя трябва да се състои от минимум: 1. Ръководител на проект - висше образование, минимум 5 години опит в управлението на проекти, добри познания и методологии при решаване на проблеми, добри познания и методологии при управление на проекти. 2. Системен архитект - висше образование, познания в ръководенето и управлението на бизнес процесите при разработката и внедряването на информационни системи, компетенция и познания в някоя от следните области: - управлението на корпоративни информационни технологии; - компетенция и познания по архитектурна рамка за развитие на корпоративни архитектури - методите за оценка, контрол или рискове на информационни системи 3. Ръководител на екип - висше образование, национално или международно признат сертификат за администриране на приложни сървъри, добри познания в разработването на софтуерни приложения, базирани на технологията SOA, познания и опит в управление на технологиите. 4. Софтуерти експерти - минимум трима, с минимум три години опит по специалността, висше образование в някоя от областите: машинно инженерство, математика, информационни и/или комуникационни технологии или еквивалентна специалност Документи, с които се доказва опитът и познанията на експертите от екипа, ще бъдат изискавани единствено приди подписване на договор и избраният изпълнител: • дипломи за завършено образование; • трудови договори; • трудови книжки; • сертификати за преминато обучение; • други документи еквивалинтни на изброените.
Минимални изисквания: Изпълнен поне един договор със сходен предмет.За „сходен предмет” на поръчката се считат дейности, свързани с изграждане, внедряване и/или доработки и/или надграждане на информационни система/и и/или интегриране на системи.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Ц- ценова оферта; тежест: 40
Показател: Т- техническо предложение; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.02.2015 г.  Час: 17:00
Място

Гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 5 - сградата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно 68, ал 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

проект „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 14-32-20/24.09.2014 г., приоритетна ос III Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникативна среда и оперативна съвместимост, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. Ген. Й. Гурко № 5, България 1000, София, Тел.: 02 9308842, E-mail: avot_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Интернет адрес/и:

URL: www.rta.government.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ