00665-2014-0004

BG-Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: 161 от 30.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", ул. "Славянска" № 6, За: Павлин Здравков Цонев, България 7000, Русе, Тел.: 082 823130, E-mail: appd@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Място/места за контакт: изпълнителен директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.appd-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://appd-bg.org/site/wrap.php?14.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: воден транспорт


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на геодезически услуги за определяне на координати и височини на български и румънски пегели за измерване на водното ниво на река Дунав”. за реализация на Поддейност 6.2 от проект "Интегрирано управление на водите на р. Дунав", включващи: 1. Изпълнение на ГНСС (глобални навигационни спътникови системи) измервания за определяне на местоположение на пегели за измерване на водното ниво на река Дунав, разположени на българска територия при водомерни постове в с. Ново село, обл. Видин, гр. Видин, гр. Лом, гр. Оряхово, гр. Никопол, гр. Свищов, гр. Русе, гр. Тутракан, гр. Силистра; 2. Изпълнение на нивелачни измервания, придружени с гравиметрични измервания, за определяне на височините на пегели за измерване на водното ниво на река Дунав, разположени на българска територия при водомерни постове в с. Ново село, обл. Видин, гр. Видин, гр. Лом, гр. Оряхово, гр. Никопол, гр. Свищов, гр. Русе, гр. Тутракан, гр. Силистра; 3. Извършване на контролни ГНСС измервания на пегели за измерване на водното ниво на река Дунав, разположени на румънска територия при водомерни постове гр. Калафат, гр. Гюргево и геодезична точка в с. Остров, Румъния (разположено срещу гр. Силистра) 4. Извършване на контролни нивелачни измервания, придружени с гравиметрични измервания, на българска и румънска територия между пегелите в гр. Видин и гр.Калафат (през Дунав мост 2), между пегелите в гр. Русе и гр. Гюргево (през Дунав мост), между пегела в гр. Силистра и геодезична точка в с. Остров, Румъния (през сухопътната ни граница). 5. Извършване на съвместни с румънската страна контролни ГНСС измервания на българска и румънска територии за установяване на разлики във височините на пегелите в гр. Варна и Сулина (устието на р. Дунав в Румъния) и/или гр. Констанца, Румъния. 6. Извършване на геометрична нивелация за определяне на грешките от разграфката на пегелите в с. Ново село, обл. Видин, гр. Видин, гр. Лом, гр. Оряхово, гр. Никопол, гр. Свищов, гр. Русе, гр. Тутракан, гр. Силистра.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Срокът на проекта е от 29.06.2012 г. до 01.07.2014 г. при общ първоначален бюджет 2499623.14 евро, вкл. за Поддейност 6.2 - 114 х. евро с ДДС, като участието на ИАППД (второстепенен разпоредител с бюджетни средства) е съгласувано от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) с писмо № 10-18-111/08.12.2010 г. без да се ангажира с осигуряване на съфинансиране. Съфинансирането е осигурено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с договор № РД-02-29-250/25.09.2012 г. С писма №№ ІІ-2-267/13.03.2012г., VІІІ-2-466/30.05.2012 г., 594/13.07.2012 г., VІІІ-2-604/18.07.2012 г., VІІІ-2-1013/11.09.2013 г. ИАППД иска потвърждение от МТИТС за осигуряване на оборотни средства, с които да се извършват плащания към изпълнителите. С писма изх. №№ 10-18-27/22.03.2012 г., 10-18-49/06.08.2012 г., 10-18-106/05.09.2013 г. МТИТС не се ангажира да осигури оборотни средства на ИАППД. Няма становище от МТИТС на искането на ИАППД за оборотни средства (с писмо № VІІІ-2-1013/11.09.2013 г.). С писмо № VІІІ-2-351/10.04.2012 г. от ИАППД е поискано от МРРБ съдействие за успешно изпълнение на проекта. В писмо № 99-00-2-2175/25.04.2012 г. МРРБ потвърждава, че проектът е със стратегическо значение за устойчивото развитие на региона и че вземането на решение за продължаване участието на българската страна е от компетенцията на МТИТС. В писмо 10-18-106/05.09.2013 г. МТИТС указва, че ИАППД следва да анализира всички идентифицирани рискове за изпълнение на проекта и да прецени по-нататъшното си участие в проекта. При тази ситуация ИАППД не може да си позволи стартиране на нито една от дейностите, за които се изискват значителни разходи (изключват се малки разходи за срещи, командировки и т.н.), тъй като се изпада в непреодолим финансов риск за целия проект и респективно санкции за ИАППД. ИАППД анализира рисковете и отчитайки, че в проекта има много важни дейности, които имат най-пряко приложим ефект за ИАППД и двустранното сътрудничество с Румъния, прецени да продължи участието си в проекта с условие орязване на бюджета си (до наличния аванс от МРРБ и собствения си принос), съответно и по- голямата част от дейностите, вкл. отказ от доставка на кораб за хидроложки проучвания и за контрол на качеството на водата, както и удължение на срока с 8 месеца. В ревизирания бюджет остават геодезическите дейности по поддейност 6.2, тъй като тя въвежда единни европейски стандарти при проучване на р. Дунав от двете страни и е индикатор за изпълнение на проекта, докато корабът не е индикатор. ИАППД е уведомена от водещия партньор на 30.10.2014 г. по електронна поща, че предложения ревизиран бюджет в размер на 334282,44 евро е одобрен с Анекс 3, считано от 15.10.2014 г. От момента на научаването за одобрението на ревизирания бюджет – 30.10.2014 г. възниква възможността на ИАППД да реализира дейностите в рамките на междувременно удължения срок – 29.03.2015 г. Срокът от 30.10.2014 г. до 29.03.2015 г. не е достатъчен да се проведе (открита, ограничена) процедура за избор на изпълнител за геодезическите дейности, да се включат периоди: за обжалване, за извършване на самите дейности (с ориентировъчен срок 3,8 месеца), за осъществяване на последващ контрол на изпълнените геодезически дейности от независим консултант (с ориентировъчен срок 30 дни), за приемане и разплащане на всички услуги на изпълнителите по поддейност 6.2. Освен горното на 10.12.2014 г. водещия партньор по проекта Министерство на околната среда и климатичните промени на Румъния ни уведоми за дейност, предвидена в поддейност 6.2, която трябва да отпадне поради липса на време.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Гео- Чонов" ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

С услугите се реализира част от проект "Интегрирано управление на водите на река Дунав, финансиран по ОП Трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г. Времето за изпълнение на проекта се включва в срока на договор № Д-46/24.09.2014 г. (от 25.09.2014 г. до 15.04.2015 г.) с фирма „Гео- Чонов” ООД за изграждане на GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав, финансиран по ОП "Транспорт" 2007-2013 г., при което се рационализира изпълнението му чрез намаляване на геодезическите дейности на поддейност 6.2.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Павлин Здравков Цонев
Длъжност: изпълнителен директор