00223-2014-0005

BG-СТАРА ЗАГОРА: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. "РУСКИ" № 62, За: ИНЖ. Г.АЛЕКСАНДРОВ, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/op-po-zop/209-op-201405.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2015г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Сервизна база на изпълнителя
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2015г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50112100

Описание:

Услуги по ремонт на леки автомобили

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количество съобразно нуждите на Възложителя до 31.12.2015 г., отразено в текущи писмени заявки за ремонт на санитарни автомобили

Прогнозна стойност без ДДС
71000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.02.2015 г. 

Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 400.00 лв .Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на поръчката, представена преди подписване на договора. Гаранцията се представят в една от следните форми : а/Оригинал на банкова гаранция; б /Парична сума, преведена по банкова сметка на ЦСМП - Стара Загора:ТБ ОББ АД - Стара Загора IBAN BG30UBBS80023300166310 BIC UBBSBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява със средства по бюджета на ЦСМП - Стара Загора , а плащанията - съгласно условията на сключения договор с Изпълнителя по банков път, в срок от 60 дни от получаване на фактурата от Възложителя/чл.3, ал.5 от ЗЛЗ/.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Изпълнителят да е с предмет на дейност по търговски регистър - ремонт на автомобили или автосервизна дейност. Изпълнителят следва да притежава автосервиз на територията на гр. Ст.Загора, отговарящ на следните изисквания : 1. Автосервизът да разполага с минимум 10 работни места /клетки/ за обслужване на автомобили в сервизната част, като минимум 5 от тях да са снабдени с електрохидравличен крик за повдигане на автомобил. 2. Автосервизът да разполага с фирмена диагностична апаратура за автомобили от марките Ситроен, Форд и Фолксваген. 3. Автосервизът да разполага с автотенекиджийски и автобояджийски отдел. 4. Автосервизът да разполага с персонал с опит в ремонтни дейности, свързани с оборудването на МПС със специално предназначение - санитарни автомобили.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участниците търговци: Удостоверение за актуално сдъстояние, издадено не по-рано от 15 дни преди подаване на офертата и БУЛСТАТ или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. За участниците физически лица - копие от документ за самоличност. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.47,ал.1 и ал.5 от ЗОП, както и на другите изисквания, посочени в документацията за участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото си състояние/наличие на финансов ресурс съобразно документацията за участие в процедурата/, участникът следва да представи удостоверение от банка за наличие на изискуемия се финансов ресурс и ГФО или да посочи публичния регистър, в който е публикуван ГФО.
Минимални изисквания: Участникът да разполага с финансов ресурс в размер на 35500 лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл.51 ал.1 от ЗОП - декларация за техническото оборудване на автосервиза , съобразно условията в обявлението и документацията, както и списък на служителите,които участника ще използва за изпълнение на обществената поръчка и на тези , отговарящи за контрола по изпълнението на обществената поръчка, придружен с доказателства за квалификацията им. Други документи изискуеми се съгласно документацията за участие.
Минимални изисквания: Минимум един автосервиз- собствен или нает ,с минимум 10 работни места /клетки/ за обслужване на автомобили, от които минимум 5 снабдени с електрохидравличен крик и фирмена диагностична апаратура за автомобили от марките Ситроен,Форд и фолксфаген .
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Средна крайна цена за една резервна част - оригинално производство; тежест: 25
Показател: Средна крайна цена за една резервна част - алтернативно производство; тежест: 25
Показател: Средна крайна цена за една сервизна операция ; тежест: 40
Показател: Гаранционен срок на извършените ремонтни дейности; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

00223 2014 0005

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

240

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.01.2015 г.  Час: 16:00
Място

В Управлението на ЦСМП - Ст.Загора, бул. "Руски" № 62 , учебна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ."РУСКИ" № 62, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.governmen.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

URL: www.csmp-sz.com.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ