Версия за печат

02711-2014-0109

BG-Велики Преслав:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СИДП ДП гр.Шумен, ТП "ДГС Преслав", ул."Симеон Велики" № 10, За: Генчо Игнатов - заместник директор, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП "ДГС Преслав", гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" № 10

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 34 от 26.05.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2014-0109
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на резервни части за трактори за нуждите на ТП "ДГС Преслав за 2014г." - Позиция 1 - трактор ТК 82


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 48 от 09.06.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Анимекс" ЕООД, ЕИК 123540049, ул."Генерал Столетов" № 82-А-20, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 603117, E-mail: office@animex.bg, Факс: 042 603114

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка чрез покупка на резервни части за трактори за нуждите на ТП "ДГС Преслав" за 2014г."

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
1752 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 98% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1512 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Емил Стоянов Гелов
Длъжност: Директор на ТП "ДГС Преслав"