00267-2014-0109

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14РОП109 от 29.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Тодор Анчев - гл.юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 02 9807315

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141217hnZm557403.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Закупуване на годишни карти с намалена цена за пътувания на служителите на Община Пловдив по всички линии на масовия пътнически обществен транспорт на гр. Пловдив валидни за 2015г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На територията на гр. Пловдив, фирмите които имат договор за превоз на пътници по маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на гр. Пловдив са следните: "Автобусни превози Пловдив" ЕООД, „Хеброс бус” ООД, „Автотранс – 2000”ООД, „Меритранс – 2002” ООД, ЕТ „Грация – Ваня Стоименова”, „Пълдин бус” ЕООД и КЗТ "Златанови" ООД. По силата на сключените между Община Пловдив и превозвачите договори, същите са и единствените, които имат право да събират приходи от превозените пътници срещу документ за платена цена (билет или карта), както и да организират издаването на карти за преференциални пътувания, при наличие на подписано споразумение с останалите превозвачи. Изложеното по-горе ни дава основание да проведем процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Закупуване на годишни карти с намалена цена за пътувания на служителите на Община Пловдив по всички линии на масовия пътнически обществен транспорт на гр. Пловдив валидни за 2015г.”, единствено с фирма „Автобусни превози Пловдив” ЕООД, тъй като съгласно споразумение от 22.10.2014г. сключено между горните превозвачи, Допълнително споразумение от 19.12.2014г. и Заповед №14АО2872/31.10.2014г. на кмета на Община Пловдив дружеството има изключителни права да поръча отпечатването, да организира и издава годишни карти за пътуване на работници и служители на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Автобусни превози Пловдив" ЕООД - с.Брани поле, община Родопи, област Пловдив с ЕИК 202111161.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша", Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет на Община Пловдив