Версия за печат

00956-2014-0004

BG-с. Ценово, обл. Русе: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, България 7139, с. Ценово, обл. Русе, Тел.: 08122 2510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Възлагане на автобусна линия от областната транспортна схема от квотата на Община Ценово” по обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: Община Ценово
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на Обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Беляново – гр. Бяла, съгласно утвърдена Областна транспортна схема по маршрут: Беляново, Кривина, Новград, Караманово, Пиперково, Белцов, Ценово, Долна Студена, гара Бяла, АГ Бяла.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Приблизителната стойност на поръчката, изчислена съобразно отпусканите до момента средства от републиканския бюджет, се равнява общо до 62 995.20 лв. (словом:шестдесет и две хиляди, деветстотин деветдесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС, за целия срок на изпълнение. Сумата е разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 30 867.65 лева без ДДС; Обособена позиция № 2: 32 127.55 лева без ДДС;

Прогнозна стойност без ДДС
62995.2 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие не се изисква. Гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора по съответната позиция. БАНКОВА СМЕТКА ЗА ГАРАНЦИИ: „Централна Кооперативна банка” АД, IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00 BIC: CECB BGSF Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че участник в процедурата е определен за изпълнител за повече от една обособена позиция, той следва да представи гаранция за изпълнение поотделно за всяка от обособените позиции.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката представлява предвидено компенсиране на превозвачите за извършени от тях разходи за превоз на лицата от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, издадена от Министерството на финансите (МФ). Средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставят до размера, определен в държавния бюджет на Република България за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетните средства, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които: - определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, която ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. В договора или споразумението за създаване на обединението, или в допълнително споразумение/анекс към тях, следва да се посочи кои от неговите членове ще извършват услугата обществен превоз на пътници, както и превозите по коя обособена позиция от автобусната линия от кой член на обединението ще сe изпълняват. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП; - гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; - посочват задължително физическото лице/физическите лица, упълномощено/ упълномощени да представляват обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписват всички документи от името на обединението; - гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка, до окончателното му изпълнение. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, ще се прилагат за обединението като цяло, освен когато в настоящата документация изрично е посочено обратното. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение – участник в настоящата обществена поръчка. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Валиден Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници съгласно Закона за автомобилните превози. Отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП.
Минимални изисквания: Не се поставят минимални изисквания за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за техническото оборудване (автобусите) с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. (В декларацията се посочва кой автобус за коя обособена позиция е предвиден и като основен или като резервен ще се ползва) 2. Свидетелство за регистрация на всички автобуси с които се участва за изпълнението на обособената/ните позиция/и – копия със гриф „Вярно с оригинала”; 3. Договори за лизинг/наем за автобусите, които не са собственост на участника – копия със гриф „Вярно с оригинала”; 4. Застрахователни полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” на превозните средства от списъка – копия със гриф „Вярно с оригинала”; 5. Удостоверение за техническа изправност част І, буква А и част ІІ (Приложение № 7 към чл. 38, ал.1 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. от МТИТС); 6. Удостоверение за обществен превоз на пътници на територията на Република България към лиценза на участника на всички автобуси с които се участва за изпълнението на обособената/ните позиция/и - копие със гриф „Вярно с оригинала”; 7. Протокол за извършен периодичен преглед на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед на автобусите за превоз на пътници на всички автобуси с които се участва за изпълнението на обособената/ните позиция/и - копие със гриф „Вярно с оригинала”;
Минимални изисквания: 1. Наличие на технически изправни основен и резервен автобус за всяка обособена позиция, които не са ангажирани в изпълнение на други превози по разписание. 2. Валидна застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” на превозните средства от списъка – копия със гриф „Вярно с оригинала”;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена (Ц); тежест: 50
Показател: Екологичност (Е); тежест: 40
Показател: Комфорт (К); тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

10лв. с ДДС, платими в касата на Община Ценово или внесени по банковата сметка на Община Ценово: „Централна Кооперативна банка” АД,IBAN: BG 04 CECB 9790 8476 5427 00 BIC: CECB BGSF КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.01.2015 г.  Час: 15:00
Място

Община Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66, стая 302

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Това обявление е изпратено за публикация с електронен подпис и пълен достъп по електронен път до документацията за участие може да се получи на електронната страница на Община Ценово - www.tsenovo.eu в раздел Профил на купувача (Обществени поръчки), поради което на основание чл.64 ал.3 от ЗОП, срокът за подаване на оферти ще бъде намален от 40 на 28 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация от документацията за участие. “Възлагане на автобусна линия от областната транспортна схема от квотата на Община Ценово” по обособени позиции. Обособена позиция № 1: Обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Беляново – гр. Бяла, съгласно утвърдена Областна транспортна схема по Маршрутно разписание, с час на тръгване от с. Беляново – 08.00 ч. и на 11.00 ч. от гр. Бяла със забележка Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно в празнични, почивни дни и четвъртък.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Приблизителната стойност на поръчката, изчислена съобразно отпусканите до момента средства от републиканския бюджет, се равнява общо до 30 867.65 лв. (словом:тридесет хиляди, осемстотин шестдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС, за целия срок на изпълнение

Прогнозна стойност, без ДДС
30867.65 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация от документацията за участие. “Възлагане на автобусна линия от областната транспортна схема от квотата на Община Ценово” по обособени позиции. Обособена позиция № 2: Обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Беляново – гр. Бяла, съгласно утвърдена Областна транспортна схема по Маршрутно разписание, с час на тръгване от с. Беляново – 13.30 ч. и на 16.30 ч. от гр. Бяла, със забележка Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно в празнични, почивни и делнични дни.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Приблизителната стойност на поръчката, изчислена съобразно отпусканите до момента средства от републиканския бюджет, се равнява общо до 32 127.55лв. (словом:тридесет и две хиляди, сто двадесет и седем лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС, за целия срок на изпълнение.

Прогнозна стойност, без ДДС
32127.55 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60