Версия за печат

02709-2014-0072

BG-Берковица: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП "Държавна горско стопанство-Берковица", ул."Митрополит Кирил" №13, За: Наташа Илиева, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88992, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88996

Място/места за контакт: ТП "Държавна горско стопанство-Берковица" ул."Митрополит Кирил" №13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141223fVEs3873985.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141223fVEs3873985.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Държавно предприятие създадено по силата на Закона за горите

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС Берковица със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Живот” и „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: Административна сграда на ТП ДГС Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС Берковица със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Живот” и „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” Уникален номер на поръчката: 20141223fVEs3873985

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Застраховане на 8 броя моторни превозни средства със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Застраховане на 2 броя МПС със застраховка „Автокаско”; Застраховката „Живот” на 48 броя служители ТП ДГС Берковица; Застраховане на 22 броя служители на ТП ДГС Берковица със застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” Уникален номер на поръчката: 20141223fVEs3873985

Прогнозна стойност без ДДС
3500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

35.00 лева. Гаранцията (1% от от общата стойност) е парична сума, вносима по банков път по сметка на ТП ДГС „Берковица” гр. Берковица - IBAN BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД – клон Монтана. Гаранция за изпълнение на поръчката е 5 % от общата стойност. Гаранцията за участие, когато е под формата на банкова гаранция, следва да бъде безусловна и неотменима и със срока на валидност на офертата – 120 дни, считано от крайната дата на подаване на офертата, определен съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, изречение трето от Закона за задълженията и договорите (когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът). В нареждането за плащане, както и в предложената банкова гаранция задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура с предмет „Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства на ТП ДГС Берковица със застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Живот” и „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие”

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извърши съгласно клаузите на сключения договор и КЗ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията на процедурата както следва: 6.2.ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОФЕРТАТА 6.2.1. Офертата се представя от участника или изрично упълномощен негов представител в деловодството на ТП ДГС Берковица всеки работен ден от 24.12.2014г. до 16.00 часа на 20.01.2015 г. или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 6.2.2. Офертата следва да бъде изпратена така, че да пристигне в деловодството на ТП ДГС Берковица преди срока в който могат да бъдат подадени офертите. 6.2.3. Рискът от забава или изгубване на офертата е на Участника. 6.2.4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител и се подава в запечатан, непрозрачен плик. 6.2.5. Върху плика участника посочва име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 6.2.6. Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни надписани плика, както следва: 6.2.6.1. ”ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, „ПЛИК № 1” 1. Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация (участника може да избира кой от документите да представи). 2. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ЮЛ или обединение, указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представят в официален превод на български език (под официален превод се разбира превод по смисъла на §1, т.16а от допълнителните разпоредби на ЗОП). 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - нотариално заверено, представя се когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни за лицата (упълномощител и упълномощен), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица. 4. Декларация по чл. 47,ал.1 от ЗОП – Приложение № 5 5. Декларация по чл. 47,ал.2 от ЗОП – Приложение № 6 6. Декларация по чл. 47,ал. 5 от ЗОП – Приложение № 7 7. Документ за внесена гаранция са участие – 1% от стойността на поръчката – 35,00 (тридесет и пет) лева, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД – клон Монтана. 8. Лиценз за извършване на застрахователна дейност по конкретните видове застраховки, валиден към момента на провеждане на процедурата. 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата - Приложение №1 6.2.7. ПЛИК № 2: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА) - Техническата оферта се изготвя по образец - Приложение № 3 и трябва да съдържа: - Техническата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 2) с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” ВНИМАНИЕ: Техническата оферта не трябва да съдържа цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовата оферта на участника. 6.2.8. ПЛИК № 3: ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ЦЕНОВА ОФЕРТА) - Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” (Ценова оферта) - Ценовата оферта се подготвя по образец на Приложение № 4 и се представя на хартиен носител, подписана и подпечатана. - Цените следва да бъдат представени в лева (BGN) ВНИМАНИЕ: Извън плик № 3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да се посочва никаква информация относно ценовата оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е предвидена
Минимални изисквания: Не са предвидени минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението, както следва: 1. Списък на изпълнени договори за сходни с предмета на поръчката услуги от участника през последната година, по възможност придружени от препоръки за добро изпълнение; 2. Списък на клоновете и/или офисите на участника. 3. Актуални общи условия за всеки отделен вид застраховка, предмет на поръчката. 4. Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП (Приложение № 9). 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 10). 6. В случай, че Участникът предвижда използването на подизпълнители, те следва да попълнят и приложат необходимите документи от настоящия Раздел, съобразно вида и дела на тяхното участие
Минимални изисквания: Съгласно условеята на процедурата, както следва: 6.2.6.2. Доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението, както следва: 1. Списък на изпълнени договори за сходни с предмета на поръчката услуги от участника през последната година, по възможност придружени от препоръки за добро изпълнение; 2. Списък на клоновете и/или офисите на участника. 3. Актуални общи условия за всеки отделен вид застраховка, предмет на поръчката. 4. Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП (Приложение № 9). 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 10). 6. В случай, че Участникът предвижда използването на подизпълнители, те следва да попълнят и приложат необходимите документи от настоящия Раздел, съобразно вида и дела на тяхното участие
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Участникът трябва да притежава качествата на застраховател по смисъла на КЗ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.01.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.01.2015 г.  Час: 10:30
Място

Административната сграда на ТП "ДГС-Берковица", гр.Берковица, ул. "Митрополит Кирил" № 13

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техни упълномощени представители по нотариално заверено пълномощноРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, и „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие”
1) Кратко описание

Застраховане на 8 броя моторни превозни средства със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Застраховане на 2 броя МПС със застраховка „Автокаско”; Застраховане на 22 броя служители на ТП ДГС Берковица със застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Застраховане на 8 броя моторни превозни средства със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Застраховане на 2 броя МПС със застраховка „Автокаско”; Застраховане на 22 броя служители на ТП ДГС Берковица със застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие”

Прогнозна стойност, без ДДС
2400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Застраховка "Живот"
1) Кратко описание

Застраховка "Живот" за 48 служители на ТП ДГС-Берковица

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Застраховка "Живот" за 48 служители на ТП ДГС-Берковица

Прогнозна стойност, без ДДС
1100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12