01170-2014-0002

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална служба за охрана при президента на Република България, Бул. "Черни връх" № 43, За: полк. Злати Райков, Република България 1407, София, Тел.: 02 8198380, E-mail: raykov@nso.bg, Факс: 02 8198267

Място/места за контакт: Национална служба за охрана при президента на Република България

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nso.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nso.bg/procdisplay.php?id=2.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществен ред и сигурностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОП-86 от 14.07.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01170-2014-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка на моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана и е разделен в три самостоятелно обособени позиции – Обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили – висок клас“, Обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили – компактен клас“ и Обособена позиция № 3 „Доставка на товарен автомобил“ .


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: ОП-127 от 03.10.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„Булвария Холдинг“ ЕАД, ЕИК 030115485, гр. София 1324, ул. „Орион“ № 84, Република България 1324, гр. София, Тел.: 02 489/5666/

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на дванадесет броя леки автомобила - компактен клас - по Обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили – компактен клас"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

120

ІII.7) Стойност посочена в договора
249960 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
249960 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Генерал-лейтенант д-р Ангел Александров Антонов
Длъжност: Началник на Националната служба за охрана при президента на Република България