Версия за печат

01170-2014-0002

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална служба за охрана при президента на Република България, Бул. "Черни връх" № 43, За: полк. Злати Райков, Република България 1407, София, Тел.: 02 8198380, E-mail: raykov@nso.bg, Факс: 02 8198267

Място/места за контакт: Национална служба за охрана при президента на Република България

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nso.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nso.bg/procdisplay.php?id=2.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществен ред и сигурностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОП-86 от 14.07.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01170-2014-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка на моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана и е разделен в три самостоятелно обособени позиции – Обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили – висок клас“, Обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили – компактен клас“ и Обособена позиция № 3 „Доставка на товарен автомобил“ .


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: ОП-129 от 07.10.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„Порше БГ“ ЕООД, ЕИК 131258238, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 10, етаж 1, офис 105, Република България 1715, гр. София, Тел.: 02 8071/431/

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на седем броя леки автомобила – висок клас по Обособена позиция № 1 - "Доставка на леки автомобили – висок клас"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност посочена в договора
723275 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

09.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
723275 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Генерал-лейтенант д-р Ангел Александров Антонов
Длъжност: Началник на Националната служба за охрана при президента на Република България