Версия за печат

00267-2014-0108

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Ваня Джурова- юрист по проект, Нели Милкова- ръководител на проект, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656885, E-mail: youth_at_risk@abv.bg, Факс: 032 632781

Място/места за контакт: ОП "Европейски политики и сътрудничество"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141222eAXF601075.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141222eAXF601075.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: ., Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656725

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежкия център" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за Младежкия център"; Обособена позиция 2 - "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане за Младежкия център"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Пловдив
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде/бъдат избран/и Изпълнител/и, притежаващ/и необходимата професионална квалификация и опит, на който/които Община Пловдив да възложи доставката на оборудване и обзавеждане за Младежкия център, по проект „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“, по програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана от Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, изпълняван от Община Пловдив в качеството й на бенефициент. Предметът на поръчката обхваща доставка на: оборудване и обзавеждане на Младежкия център, наричани по-нататък „стоки”. Стоките, предмет на поръчката, както и техните количества, са подробно описани в Техническото и Ценовото предложение. Доставката на стоките ще бъде извършена съгласно писмена заявка, подадена до Изпълнителя по факс или имейл. Изпълнителят се задължава да достави стоките в оферирания от него срок, считано от получаването на заявката. Доставката ще се извърши на адрес, посочен от Възложителя в писмената заявка. След доставката Изпълнителят е длъжен да издаде фактура. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на Възложителя и Изпълнителя, са съгласно Проекта на договор, Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39150000, 39315000, 44115800

Описание:

Различни видове мебелировка и оборудване
Оборудване за ресторант
Вътрешно обзавеждане на сгради

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството на стоките, които са предмет на настоящата обществена поръчка, е подробно разписано в образеца на Ценово предложение, неразделна част от документацията за участие. Прогнозната стойност на поръчката общо е 116 860 лв. без включен ДДС, или 140 232 лв. с включен ДДС. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 1 е 60 536 лв. без включен ДДС. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 2 е 56 324 лв. без включен ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
116860 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора се представят в една от следните форми: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция. В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, съответно на договора. Участниците в обществената поръчка и определения изпълнител избират сами формата на гаранция- парична сума или банкова гаранция. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банкова сметка на Община Пловдив за внасяне на парични гаранции: Обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ Банкова сметка: BG57IORT73753302000003 Банков код: IORTBGSF 1. Гаранция за участие. Гаранцията за участие е в размер на 1100 /хиляда и сто/ лева, и се представя задължително от всеки участник в процедурата. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок не по-малко от 200 /двеста/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. В случай че в банковата гаранция е записана по-малка сума или е посочен друг срок, участникът бива отстраняван от участие в процедурата. 1.1. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. 1.2. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 1.3. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ процента от общата стойност на договора без включен ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди сключването на договора. 2.1. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни след приключване изпълнението на поръчката. 2.2. Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор, част от Документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще бъде осигурено по проект „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014. Плащанията ще се извършват в лева по банков път, след извършена доставка, удостоверена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в документацията за участие в обществената поръчка, както и да представи всички изискуеми документи. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2, 3 и 4; ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5 от ЗОП; - за когото се установи наличие на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, и на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; - който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, но не е приложил негова декларация за съгласие, като същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. При наличие на така посочената хипотеза, соченото за подизпълнител, без негово знание и съгласие лице, което е подало самостоятелна оферта не се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в непрозрачни пликове, както следва: - Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” за всяка обособена позиция поотделно за която участника участва, като документите изискани от възложителя, отнасящи се до административното съответствие и допустимостта на участниците се поставят само в Плик № 1 за обособена позиция № 1, а Плик № 1 за обособена позиция № 2 следва да съдържа списък на изискуемите документи, в който е отбелязано, че същите се намират в Плик № 1 за обособена позиция № 1. (прилага се единствено при участие и за двете обособени позиции); - Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за всяка обособена позиция поотделно, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката; - Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, за всяка обособена позиция поотделно, който съдържа ценовото предложение на участника. Всички пликове се запечатват в един общ непрозрачен плик. Съдържанието на всеки един от пликовете е както следва: 1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който участникът следва да постави следните документи, подредени по реда, в който са изброени: 1) Списък с документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2) Представяне на участника, което включва: 2.1) Декларация за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и друга идентифицираща информация (по образец); 2.2) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 3) При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – оригинал или нотариално заверено копие; 4) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението; 6) Декларация за липса на свързаност, както и за липса на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (по образец); 7) Декларация за участие на подизпълнители, съдържаща информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образеца от документацията, която също се поставя в Плик № 1. 8) Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец). 2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № ….. , в който участникът трябва да постави попълнен документ „Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Когато участник посочи, че част от офертата му има конфиденциален характер, то той трябва да попълни Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП и да я постави в Плик № 2. 3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ по обособена позиция № … , в който участникът трябва да постави документ „Ценово предложение по обособена позиция № …“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Всички документи, съдържащи се в Плик № 1, № 2 и № 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/ или изтривания.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изискване за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изискване за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: 1) Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки (в свободен текст). Доказателството за извършените доставки се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана инфoрмация за доставките.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималните изисквания за технически възможности, на които участникът трябва да отговаря, за да бъде допуснат до участие са както следва: •Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата, определена в обявлението като краен срок за получаване на офертите, не по-малко от 3 (три) доставки на оборудване (за позиция 1), и не по-малко от 3 (три) доставки на обзавеждане (за позиция 2) Забележка: Под „изпълнени договори” се приемат договори, по които към датата на получаване на офертата изпълнението е приключено. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен описаните документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 40
Показател: Цена за изпълнение– П2; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.02.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
02.02.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.02.2015 г.  Час: 16:00
Място

Зала № 36, на административната сграда на община Пловдив, находяща се на адрес пл. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Пловдив

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите на участниците, както и на плика с предлагана цена, са публични и на тези действия на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Пловдив.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката е по Проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент I „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

VI.3) Допълнителна информация

Получаването на документацията не е обвързано с плащане. Същата може да бъде изтеглена безплатно от адреса на профила на купувача, посочен в т. І.1 от настоящото обявление. На същия адрес се публикуват: всички отговори на запитвания, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. Комисията обявява поне 2 дни по-рано на сайта на общината, директория „Профил на купувача”, раздел „Обществени поръчки”, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието, на което ще бъдат отворени ценовите оферти. Методиката за определяне на оценката представлява съвкупност от правила, посредством които ще се определи офертата, която следва да гарантира постигане на желания от Възложителя краен резултат, описан в настоящата документация, при оптимално съотношение между цена и качество. Методиката за определяне на комплексната оценка е еднаква за двете обособени позиции. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. Точни указания за определяне на оценката по всеки показател: Показател „Срок за изпълнение” – П1 Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник. Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. Показател „Цена за изпълнение“ (без ДДС) – П2 Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %. Оценява се предложената от участника цена за изпълнение на поръчката в лева без включен ДДС. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за Младежкия център"
1) Кратко описание

"Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за Младежкия център"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39150000, 39315000

Описание:

Различни видове мебелировка и оборудване
Оборудване за ресторант

3) Количество или обем

Количеството на стоките, които са предмет на настоящата обществена поръчка, е подробно разписано в образеца на Ценово предложение, неразделна част от документацията за участие. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 1 е 60 536 лв. без включен ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60536 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 60Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане за Младежкия център"
1) Кратко описание

"Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане за Младежкия център"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

44115800

Описание:

Вътрешно обзавеждане на сгради

3) Количество или обем

Количеството на стоките, които са предмет на настоящата обществена поръчка, е подробно разписано в образеца на Ценово предложение, неразделна част от документацията за участие. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 2 е 56 324 лв. без включен ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
56324 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 60