Версия за печат

00267-2014-0108

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14РОП108 от 23.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Ваня Джурова- юрист по проект, Нели Милкова- ръководител проект, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656885, E-mail: youth_at_risk@abv.bg, Факс: 032 656760

Място/места за контакт: ОП "Европейски политики и сътрудничество"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141222eAXF601075.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежкия център" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за Младежкия център"; Обособена позиция 2 - "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане за Младежкия център"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поради изпълнението на няколко процедури със сходен предмет в община Пловдив, чиято обща стойност превишава законоопределената граница за провеждане на процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП е необходимо провеждането на процедурa за избор на изпълнител съгласно чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, прозрачността на избора и разходването на финансовите средства по проекта и публичността по възлагане изпълнението на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иван Борисов Тотев
Длъжност: кмет на община Пловдив