Версия за печат

02538-2013-0358

BG-Гълъбово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Районна прокуратура гр. Гълъбово, ул."Стефан Стамболов" №2 ет.3, За: Мария Шишманова, Република България 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68401, E-mail: rp_galabovo@sz.prb.bg, Факс: 0418 65435

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/rpgalabovo/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-3 от 12.11.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0358
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Поддръжка на софтуера за работната заплата за нуждите на Районна прокуратура гр.Гълъбово.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 13.12.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ОМЕГА ТИМ 99" ЕООД ЕИК 130035727, ул. "Вихрен" №39а, Република България 1618, София, Тел.: 02 8320005, E-mail: omega@omegatim.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Поддръжка на софтуера за работната заплата за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

13.12.2013 г. 

Крайна дата

13.12.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
360 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

13.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
360 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Желязко Колев Робаков
Длъжност: Административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Гълъбово