Версия за печат

00044-2014-0126

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. Македония 3, За: Йордан Кънчев, България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: y.kanchev@api.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/otkriti-proceduri-2014-g.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на РПМ

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система /ИИС/ включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs), с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България“; Обособена позиция № 2: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на РПМ, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време“; Обособена позиция № 3: „Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“ (VMS).”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система /ИИС/ включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р.България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs) с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България“. Обособена позиция № 2: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на РПМ, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време“; Обособена позиция № 3: „Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“ (VMS).”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34923000, 45316210, 72000000

Описание:

Оборудване за контрол на пътното движение
Монтажни работи на оборудване за контрол на пътния трафик
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
751400 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Показател: Т - Техническа оценка; тежест: 60
Критерий: Показател: Ц - Ценово предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 148 - 266284 от 05.08.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 188 - 331380 от 01.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД-37-47 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: ОП № 2: „Разработване и въвеждане в АПИ на ИИС за предоставяне на данни в реално време към потребители на РПМ, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Декарт ООД, ЕИК 131122494, ул. Кракра 2А, България 1527, София, Тел.: 02 9570300

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 751400 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Дейностите, обект на настоящата обществена поръчка, се изпълняват в рамките на проект „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014 – 2020 чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“, осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС чрез Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП), приоритетна ос 1 “Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове“, нова мярка на подкрепа 12 „Техническа помощ за Агенция „Пътна инфраструктура“, при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Декарт ООД Сдружение Контракс-Инфра, с членове Контракс АД и Инфра роудс ЕООД Консорциум Трафик системс груп, с членове Емпириу АД, КомЮника ЕООД и ЕСРИ България ООД Системни комуникации ЕООД Ту Ем Ел ООД Комтрая ЕООД Сиела Норма АД