Версия за печат

00267-2014-0106

BG-Пловдив: 15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: Атанаска Згурова - гл. юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656800; 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141209NRjE413587.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив в местно печатно ежедневно средство за масово осведомяване”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 15
Място на изпълнение: местно печатно средство за масово осведомяване - гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив в местно печатно ежедневно средство за масово осведомяване. Публикуването следва да се извършва в черно-бял стандартен текст (големина на шрифта 7,5) на вътрешна страница в изданието. В изпълнение на императивни законови разпоредби и на своите функции в услуга на гражданското общество, Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив са длъжни да предоставят информация на гражданите, търговците и институциите, публикувайки своите актове, обяви и съобщения в печатните средства за масово осведомяване. Изискването за публикуване на информация произтича от различни нормативни актове. Така например общината е длъжна да публикува на седмия ден от приемането им решенията на Общинския съвет, като изискването, съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, е следното - „чрез средствата за масово осведомяване”, включвайки по този начин в групата всички печатни ежедневни издания, излизащи на територията на съответната община. Цел на настоящата процедура е избор на един местен печатен ежедневник за изпълнение на горецитираните задължения на Общината като възложител.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22210000

Описание:

Вестници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството и обемът на актовете, съобщенията, обявите и информационните материали, които ще бъдат публикувани в рамките на 1 година, не могат да бъдат предварително определени. Прогнозната и максимално допустима стойност на договора за 1 година е 55 000 (петдесет и пет хиляди) лв. с ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
45833.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП гаранция за участие и изпълнение няма да се изисква.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането по настоящата поръчка ще се извършва от бюджета на Възложителя. Предлаганата от участниците цена не може да бъде по-висока от 1.08 лв. с ДДС. Плащането ще се извършва по банков път в лева. Заплащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която изпълнителят е представил на определения отговорен служител на общината оригинална фактура за дължимата сума за предходния месец.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Няма да се приемат предложения за публикации в регионални притурки към национални ежедневници, както и в спортни ежедневници или ежедневници за безплатни обяви и реклами. Всеки участник следва да предложи само един местен печатен ежедневник, чрез който да изпълнява поръчката. Участници, чиито оферти не отговарят на горните две условия, ще бъдат отстранени от участие. Участници могат да бъдат самостоятелни издатели на местни ежедневни печатни издания, техни обединения, холдинги, както и издателства, издателски къщи и други, осъществяващи дейност, съобразно предмета на поръчката. Всеки издател следва да посочи само едно издание. В случай че в хода на изпълнение на договора определеният за изпълнител закрие предложеното от него издание, то той може да го замени с друго, с което ще осъществява услугата при същите условия и цена. Предложението за смяна на ежедневника следва да бъде отправено от изпълнителя до възложителя в писмен вид. Възложителят има право да не приеме промяната на ежедневника, посочен в договора, като в такъв случай може едностранно да прекрати договора. В случай че възложителят приеме предложената промяна на ежедневника, страните по договора ще подпишат допълнително споразумение към него, в което ще опишат промяната. Участник може да бъде и лице, което не е пряк издател на местен печатен ежедневник, ако представи доказателства, че е във валидни договорни отношения с издателство на местен печатен ежедневник, чрез който възнамерява да изпълнява предмета на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата на участниците следва да съдържа следните документи: 1. Съдържание на Плик № 1 „Документи за подбор” - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, с посочено описание на документа, дали е оригинал или заверено/нот.заверено копие, както и страниците в офертата, на които се намира. - Образец № 1: Оферта за участие. - Образец № 2: Административни сведения за участника/подизпълнителя. - Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника, когато лицето не е официално упълномощено за това, съгласно документите за съдебна регистрация на участника. - Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице)– оригинал или нотариално заверено копие. - Образец № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - Образец № 4 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. - Образец № 5 - Декларация за съгласие на подизпълнител. Декларацията се представя отделно за всеки подизпълнител. - Образец № 6 - Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор. - Доказателства за изпълнение на техническите изисквания към участника (съгласно точка ІІІ.2.3), включително попълнен образец № 7 и № 8. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, за участниците в обединението се представят документите по чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. 2. Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: - Следва да се изготви по образец № 9–попълнен, подписан и подпечатан. - Участниците следва да посочат ежедневника, чрез който предлагат да изпълняват поръчката, както и да направят описание на организацията на работния процес в редакцията на изданието. - Когато участникът е лице, което не е пряк издател на местен печатен ежедневник, той следва да представи доказателства, че е във валидни договорни отношения с издателство на местен печатен ежедневник, чрез който възнамерява да изпълнява предмета на поръчката. 3. Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”: - В плик № 3 с надпис „Предлагана цена” се поставя попълнен, подписан и подпечатан образец № 10. - Участниците следва да предложат цена за публикуване на 1 кв. см черно-бял стандартен текст (големина на шрифта 7,5) на вътрешна страница в изданието. Цената следва да е посочена до втория знак след десетичната запетая и да не е по-висока от 1,08 лв. с ДДС, в противен случай участникът ще бъде предложен за остраняване от участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация (по образец № 7), че участникът разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение на поръчката, с посочен в декларацията списък на техническия персонал, предвиден за изпълнение на поръчката, в който за всеки от служителите следва да бъде посочена длъжността, образованието му и задълженията му по изпълнение на поръчката. 2. Декларация от участника (по образец № 8), че има на разположение необходимото техническо оборудване и обезпечение, позволяващо му да изпълни поръчката, в която следва да посочи техниката, с която разполага за изпълнение на поръчката, и програмите по т. 2 от дясната колона, които ще използва; към декларацията участникът следва да приложи документи за легално закупуване на програмите.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да разполагат с достатъчен брой работници за качествено изпълнение на поръчката, както и с необходимия технически персонал за изпълнение на поръчката – предпечатната подготовка, оформлението и редакцията на текстовете. Участниците следва да разполагат с поне двама служители (технически персонал), от които: - един служител, отговорен за извършване на необходимите обработки на текстовете и предпечатната им подготовка, който да умее да работи с поне една от следните програми: „Corel Draw”, „Adobe Illustrator”, „InDesign” или „QuarkXPress”, или еквивалентна. - един служител, отговорен за редакцията на текстовете, който да има квалификация в областта на българския език. 2. Участниците следва да разполагат със съответното техническо оборудване и обезпечение, необходимо за изпълнението на поръчката. Участниците следва да са закупили софтуер за една или повече от следните програми: „Corel Draw”, „Adobe Illustrator”, „InDesign” или „QuarkXPress”, или еквивалентна.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на общината в гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, зала № 36 на трети етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Ежегодно в началото на годината до края на първото тримесечие.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Ежегодно в началото на годината до края на първото тримесечие.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ