Версия за печат

00032-2014-0004

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й.В. Гурко" № 5, За: Славка Андреева, България 1000, София, Тел.: 02 9308837, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. rta.goverment.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: деловодство на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", България 1000, София, Тел.: 02 9308841, E-mail: avto_a@rta.government.bg

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.rta.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Автомобилен транспорт

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРОВЕЖДАЩИ ИЗПИТИ, ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО И ОБЕКТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: - обучение за повишаване уменията за оценяване и качеството на работа и обективизиране на процеса за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС - обучение за познание на техническите и физически свойства на превозното средство и за повишаване познанията за безопасно управление на МПС при минимален разход на гориво и опазване на околната среда; - разработване на интерактивен проект за електронен тест за проверка на знанията на служителите, провеждащи практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС; - разработване на методичеки материали за провеждане на практическите изпити от служителите на ИА „АА”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80000000, 80500000, 80530000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение
Услуги по професионално обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРОВЕЖДАЩИ ИЗПИТИ, ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО И ОБЕКТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА КАНДИТАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС”.

Прогнозна стойност без ДДС
133875 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

24.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът, избран за изпълнител представя гаранция за добро изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката, която може да бъде: А) парична гаранция, която трябва да е внесена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка по банкова сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация в банка: Уникредит Булбанк, клон Батенберг, IBAN: BG75UNCR96603320607314, BIC: UNCRBGSF. Внасянето на гаранцията се удостоверява с платежно нареждане или Б) безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя на Възложителя в оригинал при подписването на договора. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за изпълнение на договора. Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от бенефициента – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо, че услугите – предмет на договора не са изпълнени съгласно клаузите на този договор. Банковите разходи по откриването и обслужването на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези по евентуалното й усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

- Авансово плащане - в размер на 40% от стойността на договора, платимо в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на подписване на договора, след предоставяне на фактура оригинал; - Окончателно плащане – Окончателно ще бъде това плащанe, което ще се извърши съгласно хода на изпълнението на договора и изискванията на Възложителя, същото се извършва в срок от 10 (десет) календарни дни след предоставяне на фактура оригинал, придружена с приемо-предавателен протокол за изпълнението и изготвен доклад за изпълнените дейности;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За доказване на изискванията към екипа от експерти, участникът трябва да представи: Списък -декларация за екипа от експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, съгласно образец Приложение № 10. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително трябва да съдържа: - Административни данни на участника – по Приложение № 1 (в оригинал); - Копие на договор/споразумение за създаване на обединение (заверени от участника копия); - Нотариално заверено пълномощно (оригинал или препис) на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника); - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника – Приложение № 2 (в оригинал); - Техническо предложение – по Приложение № 3 (в оригинал). Всеки участник е необходимо да представи в техническото предложение своята концепция за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на техническото задание и да предложи: стратегия за изпълнение, съдържаща анализ, разбиране на услугата и подход по изпълнение на обществената поръчка, анализ на добрите практики и приложимата нормативна уредба, индикативен план-график за изпълнение и програма за управление на обществената поръчка и стратегия за управление на рисковете от организационно естество; рисковете, свързани с участието на заинтересованите страни и рисковете, извън контрола на изпълнителя; - Предлагана цена за изпълнение на поръчката (в оригинал) – по Приложение 4. Предлаганата цена задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата; - Декларация за приемане клаузите на договора – Приложение № 5 (в оригинал) - управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец към настоящата документация; - Декларация по чл. 47, ал. 9 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и изискванията по ал. 2, т.1-5 от ЗОП – по Приложение № 6 (в оригинал). Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството или едноличния търговец. Когато управляващите дружеството или едноличния търговец са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод; - Декларация за липса на конфликт на интереси – по Приложение № 7 (в оригинал); - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участието на подизпълнители – по Приложение № 8 (в оригинал); - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по Приложение № 9 (в оригинал); - други документи съгласно Указанията за съдържание на офертата, приложени към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За провеждане на практическото обучение Изпълнителят трябва да осигури превозни средства, отговарящи на изискванията на чл. 15 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверовъчните изпити, които са оборудвани със съвременни системи за отчитане ефективността, икономичността и оптиималната работа на двигателя при управление на МПС: - 4 леки автомобили - 4 товарни автомобили - 2 автобуса - 2 ремаркета - 2 мотоциклета За доказване на техническите възможности, участникът трябва да представи съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" учебна документация за периодично обучение за усъвършенстване на знанията и уменията им за провеждане на изпити за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, по 153а, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата. За доказване на изискванията към екипа от експерти, участникът трябва да представи списък -декларация за екипа от експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, съгласно образеца в Приложение № 11.
Минимални изисквания: Участниците следва да са висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование. Към момента на подаване на офертата участникът следва да е извършвал специализирано обучение за придобиване на удостоверение за професионална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС или периодично обучение за придобиване на удостоверение за допълнително обучение или специализация за председатели на изпитни комисии. Участникът трябва да има съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" учебна документация за периодично обучение за усъвършенстване на знанията и уменията им за провеждане на изпити за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, по 153а, ал. 1, т. 1. Участниците следва да разполагат с екип от експерти, включващ Ръководител и минимум още трима експерти, които ще отговарят за реализацията на отделните поддейности, с квалификация и опит, както следва: Ключов експерт 1: Ръководител на екип Минимални изисквания към експерта: - Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на инженерните науки и/или социалните и/или икономическите или еквивалентна; - Професионален опит - най-малко 5 (пет) години общ професионален опит и/или трудов стаж на ръководна позиция в публичния и/или частния и/или неправителствения сектор; Ключов експерт 2: Експерт периодично теоретично обучение Минимални изисквания към експерта: - Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на инженерните и/или социалните науки и/или еквивалентни; - Минимум 5 години професионален опит в сферата на транспорта и транспортните технологии, автомобилните превози, информационното обслужване на автомобилните превози. - Минимум 2 години професионален опит в сферата на обучението за провеждането на изпити за придобиване на правоспособност; Ключов експерт 3: Експерт обучение за икономично управление Минимални изисквания към експерта: - Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на инженерните и/или социалните науки и/или еквивалентни; - Минимум 2 години професионален опит в сферата на обучението за икономично управление; Ключов експерт 4: Експерт проверка на знанията (програмен продукт); Минимални изисквания към експерта: - Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на инженерните науки и/или еквивалентна; - Минимум 5 години професионален опит в сферата на информационното обслужване.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 30
Показател: Техническа оценка; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в раздел "Профил на купувача" на адрес: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.01.2015 г.  Час: 10:30
Място

гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Договор № 14-22-27/24.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ по проект с наименование „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051РO002/14/2.2-16

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", отдел "Правен", Ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg

Интернет адрес/и:

URL: www. rta.government.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ