Версия за печат

00079-2014-0007

BG-Царево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

община Царево, ул. "Хан Аспарух" № 36, За: инж. Златинка Кирякова, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Място/места за контакт: община Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.tsarevo.org/..

Адрес на профила на купувача: http://tsarevo.org/index.php/2010-09-17-07-59-53.html..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на бетонови изделия и инертни материали за нуждите на Община Царево, по три обособени позиции“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
населените места на територията на община Царево
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на бетонови изделия, инертни материали и пясък за нуждите на община Царево, по три обособени позиции. Обособена позиция №1 „Доставка на бетонови изделия: тротоарни плочи вибропресовани с размери- 40/40/4 см сиви и цветни, тротоарни плочи вибропресовани с размери- 40/40/5см сиви и цветни, бетонови бордюри вибропресовани 50/35/18см - сиви, бетонови бордюри вибропресовани 50/25/15см- сиви, бетонови бордюри вибропресовани 50/16/8см - сиви и цветни, пътни ивици - вибропресовани 50/25/10 см – сиви, тротоарни павета с дебелина 6см – сиви и цветни, тротоарни павета с дебелина 5см – сиви и цветни, бетонов улей с метална решетка 50/17/15см, ограничители за паркинги и тротоари, с размери 20/20/55 – сиви и цветни, вибропресовани плочи за паркинг 60/40/10см“ Обособена позиция № 2 „Доставка на инертни материали“: трошен камък - фракция 0/4, трошен камък - фракция 0/40, трошен камък - фракция 0/150, трошен камък - фракция 50/150 Обособена позиция № 3 „Доставка на речен пясък“ Пясъкът да е с размер на зърната 0- 4 мм. Лицата, които желаят да участват в тази процедура могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

44114200, 14210000

Описание:

Изделия от бетон
Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставките ще бъдат извършвани периодично, при възникнала необходимост и след предварителни заявки (по факс, телефон, e-mail и др.) от длъжностни лица, определени от Възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
660000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2017 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Документ за внесена гаранция за участие по банкова сметка на община Царево или оригинал на банкова гаранция, както следва: За обособена позиция 1 в размер на 3 000 лв. (три хиляди) лева; За обособена позиция 2 в размер на 2 100 лв. (две хиляди и сто) лева; За обособена позиция № 3 в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин) лева. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-кратка от срока на валидност на офертата, определен от Възложителя - 180 дни. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. Гаранцията за участие се внася по банковата сметка на община Царево: Банка ДСК, клон Царево IBAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на поръчката/обособената позиция. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, като в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от името на цялото обединение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко два месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора/обособената позиция, за който/-ято се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

За финансиране на настоящата обществена поръчка Община Царево използва средства от собствени приходи. За извършване на плащането Изпълнителят представя фактура до 10-то число на месеца следващ месеца на извършване на доставките. Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 (тридесет) работни дни, след представяне на фактура за съответната доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците – 1 оригинал. ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – 1 оригинал. ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника – 1 оригинал. ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от участника – попълва се Образец № 17; 2.Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - попълва се Образец № 1; 3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка – попълва се Образец № 2; 4.Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – попълва се Образец № 3; 5. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП - Образец № 4/4а; 6. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 7.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 8. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – попълва се Образец № 5; 9.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 6; 10. Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - заверено копие; 11.Документ подписан от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да представлява обединението, да подаде офертата и да попълни, и подпише документите, които са общи за обединението и др. (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и не е изрично вписано в договора, с което се създава обединението); 12. Декларация за автономност на офертата – попълва се Образец № 7; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълва се Образец № 8; 14. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълва се Образец № 9; 15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – попълва се Образец № 12; 16. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 13. ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - 1 (един) оригинал, съдържа: 1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция № 1; 2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция № 2; 3. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция № 3; ПЛИК № 3 с надпис - „Предлагана цена” - 1 (един) оригинал, който съдържа: Ценово предложение по обособена позиция №1, № 2 и № 3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случай, че участникът е обединение документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. По смисъла на чл.51а, ал.2 от ЗОП трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 50 (петдесет процента) % от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. Горепосоченото минимално изискване се прилага при участие за една или повече обособени позиции.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка 3. Декларация (свободен текст), че участникът разполага със собствена или наета производствена база. 4. Информация за база за инертни материали, от които ще бъдат доставяни за нуждите на поръчката, инертните материали (прилага се при участие по обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3) 5. Сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на качеството– заверено копие. В случай, че участникът е обединение документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. По смисъла на чл.51а, ал.2 от ЗОП трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, на стойност не по – малка от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва, през последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата. 2. Участникът трябва да разполага със собствени или наети транспортни средства, с които ще извършва доставките през целия срок на договора. 3. Сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на качеството - обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката. Горепосочените минимални изисквания се прилагат при участие за една или повече обособени позиции.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Финансова оценка; тежест: 4
Показател: Техническа оценка; тежест: 6
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.01.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения в обявлението профил на купувача: http://www.tsarevo.org/index.php/2010-09-17-07-59-53.html от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията за участие и изпращат на Възложителя ведно с искането и документ за платена документация. Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това и в Община Царево, на адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, до изтичането на срока за закупуване на документация, посочен в обявлението за обществената поръчка - 15:00 часа на 19.01.2015 г. Цената на документацията за участие е 10,00 (десет) лева без включен ДДС, а с включен ДДС - 12,00 лв. и включва разходите за отпечатването и размножаването й. Сумата от 12,00 (дванадесет) лева следва да бъде внесена в касата на Община Царево или платена по банков път на следната сметка: Банка ДСК, клон Царево, IBAN: BG57STSA93008491581600, BIC: STSABGSF Код: 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

В заседателната зала в сградата на Община Царево

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Раздел ІV.2.1 Оценяването по обособена позиция № 1 се извършва по следния начин: Финансова оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ФО = ФО 1 + ФО 2 ФО 1 – предложена от участника обща стойност на единичните цени, посочени в Ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция, без включен ДДС и с включени транспортни разходи. ФО 2 – предложен процент отстъпка от официалната ценова листа на участника за артикули, непосочени в техническата спецификация. Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ТО = ТО 1 + ТО 2 ТО 1 – срок за изпълнение на доставката – предложен от участника реален срок за изпълнение на доставката, след потвърждаване на заявка. ТО 2 - срок за подмяна на доставена стока – предложен от участника срок за подмяна на доставена стока. Този срок е в случай на доставена стока с дефекти, констатирани с подписан между двете страни протокол. В този срок Изпълнителят се задължава да подмени стоката. Оценяването по обособена позиция № 2 се извършва по следния начин: Финансова оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ФО = ФО 1 + ФО 2 + ФО 3 ФО 1 – предложена от участника обща стойност на единичните цени, посочени в Ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция, без включен ДДС и с включени транспортни разходи. ФО 2 – предложена от участника обща стойност на единичните цени, посочени в Ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция, без включен ДДС и без включени транспортни разходи. ФО 3 – предложен процент отстъпка от официалната ценова листа на участника за артикули, непосочени в техническата спецификация. Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ТО = ТО 1 + ТО 2 ТО 1 – срок за изпълнение на доставката – предложен от участника реален срок за изпълнение на доставката, след потвърждаване на заявка. ТО 2 - срок за подмяна на доставена стока – предложен от участника срок за подмяна на доставена стока. Този срок е в случай на доставена стока с дефекти, констатирани с подписан между двете страни протокол. В този срок изпълнителят се задължава да подмени стоката. Оценяването по обособена позиция № 3 се извършва по следния начин: Финансова оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ФО = ФО 1 + ФО 2 ФО 1 – предложена от участника единична цена, посочена в Ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция, без включен ДДС и с включени транспортни разходи. ФО 2 – предложена от участника единична цена, посочена в Ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция, без включен ДДС и без включени транспортни разходи. Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ТО = ТО 1 + ТО 2 ТО 1 – срок за изпълнение на доставката – предложен от участника реален срок за изпълнение на доставката, след потвърждаване на заявка. ТО 2 - срок за подмяна на доставена стока – предложен от участника срок за подмяна на доставена стока. Този срок е в случай на доставена стока с дефекти, констатирани с подписан между двете страни протокол. В този срок изпълнителят се задължава да подмени стоката.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

община Царево, ул. "Хан Аспарух" № 36, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55046

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на бетонови изделия
1) Кратко описание

доставка на тротоарни плочи вибропресовани с размери- 40/40/4 см сиви и цветни, тротоарни плочи вибропресовани с размери- 40/40/5см сиви и цветни, бетонови бордюри вибропресовани 50/35/18см - сиви, бетонови бордюри вибропресовани 50/25/15см- сиви, бетонови бордюри вибропресовани 50/16/8см - сиви и цветни, пътни ивици - вибропресовани 50/25/10 см – сиви, тротоарни павета с дебелина 6см – сиви и цветни, тротоарни павета с дебелина 5см – сиви и цветни, бетонов улей с метална решетка 50/17/15см, ограничители за паркинги и тротоари, с размери 20/20/55 – сиви и цветни, вибропресовани плочи за паркинг 60/40/10см“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

44114200

Описание:

Изделия от бетон

3) Количество или обем

Доставките ще бъдат извършвани периодично, при възникнала необходимост и след предварителни заявки (по факс, телефон, e-mail и др.) от длъжностни лица, определени от Възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2017 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на инертни материали
1) Кратко описание

„Доставка на инертни материали: трошен камък - фракция 0/4, трошен камък - фракция 0/40, трошен камък - фракция 0/150, трошен камък - фракция 50/150"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

14210000

Описание:

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

3) Количество или обем

Доставките ще бъдат извършвани периодично, при възникнала необходимост и след предварителни заявки (по факс, телефон, e-mail и др.) от длъжностни лица, определени от Възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
210000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2017 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на пясък
1) Кратко описание

„Доставка на речен пясък: пясъкът да е с размер на зърната 0- 4 мм.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

14210000

Описание:

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

3) Количество или обем

Доставките ще бъдат извършвани периодично, при възникнала необходимост и след предварителни заявки (по факс, телефон, e-mail и др.) от длъжностни лица, определени от Възложителя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
150000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2017 г.