00017-2014-0028

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-191 от 19.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Берковица, Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4,, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 00359 95389128, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Томислав Филипов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg..

Адрес на профила на купувача: http://profil-berkovitsa.org/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Околна среда


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”

II.3) Кратко описание на поръчката

Изготвяне на работен проект за Изграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води в рамките на договор за инженеринг, включително необходимата довеждаща техническа инфраструктура (външен водопровод, външно електрозахранване и част пътна – външни връзки) в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и другото приложимо законодателство, включително съответните наредби. Авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните дейности (само за ПСОВ); Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с изграждане на ПСОВ в съответствие със съгласувания и одобрен работен проект, включително външните връзки; Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването в рамките на необходимия за това период от време; Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Берковица съгласно техническата спецификация и одобрените работни проекти; Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с доизграждане на канализационна мрежа на гр. Берковица съгласно техническата спецификация и одобрените работни проекти.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000, 45232410, 45232420, 71320000, 71321000, 80532000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради
Услуги, свързани с обучение по управление

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОП-3-183 от 05.12.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-636693
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 238 - 418226 от 10.12.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 17-2014-28
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

05.12.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1., т.1.

Вместо:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по образец на участника).

Да се чете:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по образец 1а).

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1., т.4.

Вместо:

4. Документ за регистрация на юридическото лице (удостоверение за актуално състояние) /документ за самоличност на физическото лице

Да се чете:

4. Посочване на единен индентификационен код по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга индентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждането на процедурата

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1., т.7.

Вместо:

7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /Образец № 5/

Да се чете:

7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /Образец № 5/, като наличието на обтоятелства по ал. 2 водят до отстраняване на участника

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1., т.9.

Вместо:

9. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице).

Да се чете:

9. Копие на договора за обединение, а когото в договора не е посоченолицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3.,Изисквано минимално/ни ниво/а, т.3

Вместо:

Главен проектант - да има висше образование с квалификационна степен архитект (или еквивалентно), минимум 10 години професионален опит в проектирането и опит в проектирането на инфраструктурни инвестиционни проекти.

Да се чете:

Главен проектант - да има висше образование с квалификационна степен архитект или строителен инженер (или еквивалентно), минимум 10 години професионален опит в проектирането и опит в проектирането на инфраструктурни инвестиционни проекти.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
26/01/2015 16:45
Да се чете:
10/02/2015 16:45
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
27/01/2015 10:00
Да се чете:
11/02/2015 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие, публикувана в профила на купувача са променени следните документи: 1. Образец 1а /СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТА/ - нов; 2. Образец 1 - Оферта - коригиран 3. Образец 2 /ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА/ - коригиран; 4. Образец 6 /Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.47, ал.8 от ЗОП/ - отпада; 5. Образец 8 /Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 55, ал. 5 и ал.7 от ЗОП /- коригиран; 6. Образец 21 /Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е / - коригиран; 7. Образец 23а - нов; 8. Образец 24 /ДОГОВОР/ - коригиран; 9. Обяснителна записка ПСОВ - Идеен проект - коригиран; 10. ПСОВ -1 вар.- вертикални разрези- коригиран; 11. ПСОС - 1 вар. - Генплан - коригиран; 12.ПСОВ - 1 вар. - Разрез 2 - коригиран; 13.ПСОВ - 1 вар. - Разрез 1 - коригиран; 14. Указания за участие - коригиран; 15.Образец 4А Банкова гаранция за участие; 16. Банкова гаранция за изпълнение;


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р.България 1000,, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: кмет на община Берковица